معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheath nematode) از ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طی مطالعه در مورد شناسایی نماتدهای خانواده Criconematidaeدر ایران، از نمونه های خاک و ریشه جمع آوری شده از مزارع، باغات، مراتع و جنگلهای مناطق مختلف کشور، سه گونه نماتد غلاف
دار با اسامی علمی Hemicriconemoides strictathecatus، Hemicycliophora lutosaو H. sturhaniشناسائی گردید. گونه اول از خاک اطراف ریشه خرما در شهداد کرمان، گردو در قزوین و مرکبات در بندر عباس و شهداد کرمان؛ گونه دوم از خاک اطراف ریشه ارزندر در جنگل اسالم و گونه سوم از خاک اطراف ریشه سیر وحشی در دامغان و بید در شاهرودجمع آوری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three species of sheath nematodes from Iran

نویسندگان [English]

  • علی اسکندری 1
  • اکبر کارگربیده 2
  • ابراهیم پورجم 3
چکیده [English]

Summary-During the taxonomic studies on the nematodes of the family Criconematidae in Iran, three species of sheath nematodes, including Hemicriconemoides strictathecatus, Hemicycliophora lutosa and H. sturhani were identified from soil and root samples collected from different fields, orchards, forests and pastures. The first species was found in rhizosphere of date palm in Kerman, walnut in Ghazvin and citrus in Bandar Abbas and Kerman; the second from soil around the roots of millet in Asalem forest and the third one from soil around the roots of wild garlic in Damghan and willow in Shahrood were collected

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Morphometry
  • Taxonomy
  • Criconematidae
  • Hemicriconemoides
  • Hemicycliophora