اثر میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس50 هرتز برتعداد سلولهای خونی موش نرنژادNMRI

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات - عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 استادیار،دکتری تخصصی زیست شناسی فیزیولوژی جانوری ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استاد،دکتری تخصصی زیست شناسی تکوینی جانوری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 کارشناس ارشد علوم جانوری - عضو باشگاه پژوهشگران جوان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

5 دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی –دانشگاه تربیت مدرس

6 استاد- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر میدان الکترو مغناطیسی (EMF) یکنواخت با فرکانس 50 هرتز بر تعداد سلولهای خونی موشهای نر بالغ نژاد NMRIانجام گرفت .در این مطالعه با استفاده ازسیستم پیچه های سولونوئید، میدانهای مغناطیسی یکنواختی ایجاد شد بدین منظور دو گروه تجربی (n=12)به مدت 28 روز پیوسته و در هر روز 4 ساعت در معرض میدانهای مورد نظر قرار گرفتند. و نتایج با گروه شم (n=6)و کنترل(n=6) مقایسه گردید . نمونه گیری از خون بعد از 28 روزانجام گردید. شمارش سلولهای خونی توسط دستگاه EXCELساختDERWآمریکا انجام شده و اطلاعات به دست آمده با استفاده ازنرم افزار SPSSوآزمون واریانس یکطرفهANOVAو تست توکی تجزیه و تحلیل گردید

تعداد سلول های قرمز(RBC) وسفید(WBC) و هموگلوبین(Hb) وپلاکت(plt) و درصد سلولهای سفید در موش هایی که در معرض میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس

50 هرتز و شدت 0.06mT 0.04mقرار گرفتند نسبت بهگروه کنترل وشم کاهش معنی داری پیدا کرد(Pandlt;0/05). مقدار میانگین حجم گلبول قرمز( (MCV میانگین هموگلوبین یک سلول های قرمز(MCH) در گروههایی که در معرض میدان الکترومغناطیسی با شدت 0.06و0.04میلی تسلا قرار داشتند نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش و میزان درصد غلظت هموگلوبین در یک سلول های قرمز( MCHC) به طور معناداری کاهش یافت (pandlt;0.05).میدان های الکترو مغناطیسی با فرکانس 50 هرتز سبب تغییردر فاکتورهای خونی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of electromagnetic field with 50HZ frequency on the count blood cell of NMRI mice

نویسندگان [English]

  • نفیسه پذیره 1
  • پریچهر یغمایی 2
  • کاظم پریور 3
  • وحیده سادات عباس نیا 4
  • بهمن دلالت 5
  • داود دورانیان 6
چکیده [English]

Increasing applications of electric and electromagnetic fields have caused some anxieties in human health. This research work has been done on the effects of 0.04 T and 0.06 T intensities with 50HZ frequency in blood cell of adult NMRI mice. In this work solenoid coils to produce electromagnetic fields were used two experimented groups (n=12) were exposed to electromagnetic wave four hours a day for 28 days. The results of experimental groups were compared with sham groups (n=6) and controls (n=6). Electromagnetic investigation of blood cell showed significant decrease of red blood cell(RBC) , white blood cell(WBC) , platelet (Pt) , hemoglobin (Hb) and MCHC (pandlt;0.05) in 0.06 and 0.04 mT electromagnetic field compared with sham and control groups. The amount of MCV and MCH increased at the same field significantly. Mean value of hematocrit in different groups did not show significant change.Results of this research work showed electromagnetic field could effect on the blood cell, As a result of damage on liver cells because of being exposed electromagnetic were this change will happen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic fields
  • Peripheral blood cell
  • NMRI mice