نقش نوع پوشش گیاهی در مقایسة میزان بیوماس سوسماران، به عنوان شاخصی از کارایی اکولوژیکی اکوسیستم (منطقه مورد مطالعه شهرستان سبزوار)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

میزان بیوماس سطوح مختلف غذایی در هر اکوسیستم به عنوان معیاری از کارایی و میزان جریان انرژی در آن اکوسیستم محسوب می گردد.کارایی اکولوژیکی هر اکوسیستم ، نتیجه ی قابلیت های هر یک از موجودات زنده در استفاده از منابع غذایی خود و تبدیل کردن آن به بیوماس است [14] این پژوهش از فروردین تا اول آبان ماه 1386 به مدت 7 ماه در بخش جنوبی شهرستان سبزوار و در مساحت بیش از 20000 هکتار صورت گرفته است. نمونه ها در طی این 7 ماه در 4 پلات1 هکتاری (100 andtimes; 100 ) ، و به دو صورت پیمایشی و استفاده از تله های چاله ای (pitfall)جمع آوری شدند. در مجموع 20 تله در هر کوادرات ( به صورت سیستماتیک تصادفی ) استقرار یافت . پلات ها به صورتی استقرار یافت که 2 پلات(I,II) در پوشش گیاهی درختچه ای (از نوع Haloxilonaphyllum) و ( Tamarix hispidaو 2 پلات (III,IV) نیز در پوشش گیاهی بوته ای از نوع (Cousinia spو Peganum harmala) قرار گیرد.درپایان نمونه های به دست آمده از هر پلات توسط ترازوی دیجیتالی تعیین وزن گردیدند و داده ها توسط آزمون آنالیز واریانسANOVA و تست LSD، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که بین میانگین بیوماس مارمولک های هر کدام از پلات های IوII(درختچه ای) با پلات هایIIIوIV(بوته ای) و همچنین بین مجموع میانگین بیوماس سوسمار های پلات های (I,II) و (III,IV) ، با میزان اطمینان 01/0=andalpha; دارای اختلاف معنی دار است. و میزان بیوماس زیست گاه های درختچه ای بیشتر از زیستگاه های بوته ای مشابه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of vegetation under the lizards biomass, between two vegetation (shrubs and bushes) in Sabzevar region

نویسندگان [English]

  • احسان پروانه اول
  • مائده دهقانی
چکیده [English]

Ecological efficiency is the product of the efficiencies with which organisms exploit their food resources and convert them into biomass. (E.Ricklefs andamp; L.Miller , 1999). This survey was accomplishing during for seven month on the 20000 ha of the south part of the Sabzevar region. The lizards captured on 4 one-ha plots (I-II-III-IV) that were chosen to represent two kind of vegetation (include of shrubs and bushes). Plots I, II placed at shrubs vegetation (Tamarix hispidaandHaloxilon aphyllum) and plots III, IV placed at bushes vegetation (Peganum harmalaand Cousinia sp). Lizards were sampled by 2 methods. The first method consist of padding, repeated search of areas during 2 days (on morning, noon and after noon and night). Nearly all encountered lizards were captured by noosing or by hand. The second sampling method was accomplished with pit-fall trapping. Twenty pitfall traps were established in each plot. All traps were plastic buckets (20 cm diameter and 18 cm length). Traps were placed at random-systematic within a plot, buried in the ground, and leveled with the soil surface. Traps were checked each 3 days. Finally each captured lizard was weighed and data analyzed with ANOVA method (by SPSS software). Outcome of analyze demonstrator that mean of lizard biomass in each of plots I,II is different with plots III,IV,{I III,IV andamp; II III , IV} , in addition , it is true for the sum mean of I,II and III,IV, {I,II andamp; III,IV}. [significant andgt; %95 (andalpha;=0.01(]

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • Lizard
  • Vegetation