تاثیرگیرنده های موسکارینی ناحیه هیپوکامپ پشتی بریادگیری وابسته به وضعیت کانابینوئیدها در مدل یادگیری اجتنابی مهاری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

در این مطالعه اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده موسکارینی در یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده توسط WIN55, 212-2 مورد بررسی قرار گرفت . روش اجتنابی مهاری (غیر فعال) با مدلStep- downبرای بررسی حافظه در موش های آزمایشگاهی بکار گرفته شد و حافظه جانور 24 ساعت بعد از آموزش مورد بررسی قرار گرفت . تزریق درون مغزی آگونیست گیرنده های کانابینوئیدیWIN55, 212-2 (andmicro;g/mouse1 ، 5/0 ) در روز آموزش به تخریب حافظه حیوانات منجر شد . تخریب حافظه ای که با بکاربردن مقدار موثر WIN55, 212-2 (andmicro;g/mouse1 ) در روز آموزش ایجاد شد با بکار WIN55, 212-2(andmicro;g/mouse1 ، 5/0 ) در روز آزمون از بین رفت و حافظه به حالت عادی برگشت که نشان دهنده این می باشد که WIN55, 212-2 می تواند یادگیری وابسته به وضعیت ایجاد کند . بکار بردن فیزوستیگمین ( مهار کننده استیل کولین استراز ) به تنهایی در روز آزمون تاثیری برروی حافظه نداشت ، اما بکاربردن آنتاگونیست گیرنده موسکارینی ، اسکوپولامین (andmicro;g/mouse4 ) در روز آزمون به تنهایی می تواند باعث تخریب حافظه شود. تخریب حافظه ای که با بکاربردن مقدار موثر WIN55, 212-2 (andmicro;g/mouse1 ) در روز آموزش ایجاد شده بودبطور کامل با بکاربردن فیزوستیگمین (andmicro;g/mouse4 ، 1 ) و اسکوپولامین (andmicro;g/mouse4 ) در روز آزمون برگردانده می شود . بعلاوه استفاده همزمان از مقادیر غیر موثر WIN55, 212-2 (andmicro;g/mouse25/0 ) و اسکوپولامین (andmicro;g/mouse1) قادر به برگرداندن حافظه تخریب شده با WIN55, 212-2 (andmicro;g/mouse1 ) در روز آموزش می باشند . نتیجه گیری : این یافته ها نشان می دهند که گیرنده های موسکارینی ناحیه هیپوکامپ در یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده توسط WIN55, 212-2 نقش دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of intracerebral administration of muscarinic agents in dorsal hippocampus (CA1) on cannabinoid state-dependent memory in the step-down passive avoidance test

نویسندگان [English]

  • مرتضی پیری 1
  • محمدرضا زرین دست 2
  • مریم السادات شاهین 3
چکیده [English]

In the present study, the effects of muscarinic agents on WIN55, 212-2 induced state-dependent memory of passive avoidance task were examined in mice. One-trial step-down paradigm was used for the assessment of memory retention in adult male NMRI mice. Post-training intra-CA1 administration of cannabinoid receptor agonist, WIN55, 212-2 (0.5 and 1 andmicro;g/mouse) decreased the memory retrieval. Amnesia induced by post-training WIN55, 212-2 (1andmicro;g/mouse) was significantly reversed by pre-test administration of WIN55,212-2 (0.5, 1andmu;g/mouse, intra-CA1), and induced WIN55, 212-2-state-dependent memory. Administration of scopolamine (4 andmicro;g/mouse) but not physostigmine (0.25, 1 and 4 andmicro;g/mouse) intra-CA1, 5 min before test by itself decreased the memory retrieval. On the other hands, the animals in which retrieval was impaired, due to WIN55, 212-2 (1andmicro;g/mouse) post-training administration, pre-test administration of physostigmine (1 and 4 andmicro;g/mouse) and scopolamine ( 4 andmicro;g/mouse) intra-CA1 24 hr after train in dayandrsquo;s test restored, memory retrieval. Furthermore animals under influence of post-training administration of WIN55, 212-2 (1andmicro;g/mouse), pre-test co-administration of non-effective doses of WIN55, 212-2 (0.25 andmicro;g/mouse) and scopolamine (1 andmicro;g/mouse), increased the restoration of memory by the WIN55, 212-2. These findings may implicate the involvement of muscarinic receptor in state-dependent memory induced by intra-CA1 administration of the WIN55, 212-2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WIN55
  • 212-2
  • Physostigmine
  • Scopolamine
  • State-dependent memory
  • Step-down passive avoidance task
  • Mouse