شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 اداره کل حفاظت از محیط زیست استان مازندران

3 کارشناس ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

لوس مار Pseudopus apodus، مار آتشی Dolichophis jugularis، قمچه مار Platyceps najadum، افعی قفقازی Gloydius halys، سوسن مار Telescopus fallax، مار آبی Natrix natrix، مار چلیپر Natrix tessellata، مار کرمی شکل Typhlops vermicularis. در میان دوزیستان بیشترین فراوانی متعلق به قورباغه جنگلی و در خزندگان متعلق به لاسرتای شکم سبز می باشد. سوسن مار برای اولین بار از استان مازندران گزارش می شود.دوزیستان و خزندگان در کنترل بیولوژیکی طبیعت اهمیت بسزایی دارند. با توجه به غنای فون و فلور استان مازندران و از آنجا که بسیاری از مناطق این استان مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته، این تحقیق به منظور شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری در سال های 87-1385 انجام شد. این پارک در جنوب جاده ساری ـ گرگان واقع در شرق شهرستان ساری قرار دارد. این منطقه رودخانه یا نهر دائمی نداشته و فقط تعدادی آبراهه و نهرهای کم عمق که محصول بارندگی هستند در آن مشاهده می شود. 200 نمونه دوزیست و خزنده از قسمت های مختلف پارک با دست جمع آوری شد که اغلب نمونه ها پس از شناسایی رها شدند و تعداد معدودی از هر نمونه به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منتقل شد. از نمونه های زنده عکس و اسلاید تهیه شد و سپس در فرمالین 10درصد تثبیت گردیدند. 17 گونه متعلق به 10 خانواده شناسایی شد که عبارت بودند از: قورباغه مردابی Rana ridibunda، قورباغه جنگلی Rana macrocnemis، وزغ سبز Bufo variabilis، لاکپشت برکه ای Emys orbicularis، لاکپشت خزری Mauremys caspica، لاسرتای شکم سبز Darevskia chlorogaster، لاسرتای سبز خزری Lacerta strigata، جکوی انگشت خمیده خزری Cyrtopodion caspium، کلمره Anguis fragilis

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of amphibians and reptiles in Shahid Zare National Park, Sari

نویسندگان [English]

  • ویدا حجتی 1
  • داریوش مقدس 2
  • افشین فقیری 3
چکیده [English]

Amphibians and reptiles are very important in biological control. Because of richness of fauna and flora in Mazandaran province and since many parts of it have not been studied yet, this research was done in order to identify the amphibians and reptiles in Shahid Zaree National Park of Sari during 2006-2008. This park located in southern part of Sari-Gorgan road, east of Sari city. There are no permanent rivers in this area, but just some shallow rivers produced by rain are observed in it. More than 200 specimens of amphibians and reptiles were collected by hand from different parts of park and most of them were released after identification and only a few of them transferred to zoological laboratory of Islamic Azad University-Damghan branch. Pictures and slides were taken from the live samples, and then specimens were fixed and preserved in 10% formalin.17 identified species belong to 10 families including: Rana macrocnemis, Rana ridibunda, Bufo variabilis, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Drevskia chlorogaster, Lacerta strigata, Cyrtopodion caspium, Anguis fragilis, Pseudopus apodus, Dolichophis jugularis, Platyceps najadum, Gloydius halys, Telescopus fallax, Natrix natrix, Natrix tessellata, Typhlops vermicularis. Rana macrocnemis among amphibians and Lacerta chlorogaster among reptiles have the most frequency.Telescopus fallax was reported in Mazandaran province for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identification
  • Amphibians
  • Reptiles
  • Shahid Zare National Park
  • Sari