بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی دانه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان - عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

با توجه به مشکلات بی شمار ناشی از روند افزایش جمعیت، مطالعه روشهایی که بتواند با پایین آوردن نرخ رشد جمعیت این روند را دچار وقفه سازد حائز اهمیت است. همچنین با توجه به حمایت های سازمان بهداشت جهانی از حفظ سلامت جامعه و کنترل جمعیت و نیز بهداشت باروری، امروزه استفاده از فراورده های گیاهی به عنوان جانشین یا مکمل داروهای سنتزی ضد بارداری مطرح می باشد. گیاه رازیانهیکی از گیاهانی است که در تحقیق حاضر به بررسی اثر عصاره آبی دانه این گیاه بر میزان تغییرات هورمونهای گنادوتروپین پرداخته است.در این مطالعه از موشهای رت نر نژاد ویستار ( با وزن تقریبی 220- 200 گرم ) استفاده گردید. حیوانات به 4 گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند . حیوانات در گروههای آزمایشی به مدت 15 روز به ترتیب دوزهایmg/Kg280 ، 140، 70 و 35 ( میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ) از این عصاره را به صورت تزریق داخل صفاقی (IP) دریافت نمودند. در مدت زمان ذکر شده گروه کنترل نیز سرم فیزیولوژی را به صورت (IP) دریافت کردند.در طی این مدت دو بار ( روزهای 8 و 16 ) از موشها خونگیری مستقیم از قلب انجام شد. خون های استخراج شده از بطن چپ جهت اندازه گیری هورمون سانتریفیوژ شده و سه هورمون تستوسترون ، LH و FSHمورد سنجش هورمونی قرار گرفتند.با توجه به نتایج سطح هورمون LHو تستوسترون موجود در سرم خون گروههای آزمایشی با یکدیگر و با گروه کنترل هم در هفته اول و هم ودر پایان هفته دوم از لحاظ آماریاختلاف کاهشی معنی داری داشته است . به عبارتی دیگر در میزان غلظت این دو هورمون از دوز mg/Kg35 تا mg/Kg280 روند کاهشی مشاهده شده است ولی در ارتباط با میزان هورمون FSHفقط در دوز mg/Kg280 و تنها در پایان هفته دوم کاهش معنی داری مشاهده شده است.کاهش چشمگیر در میزان سطوح هورمونهای گنادوتروپین نشانگر آن است که عصاره آبی این دانه این گیاه می تواندروی فعالیت سیستم تولید مثلی جنس نر اثر کاهشی داشته باشد. داشتن عوارض جانبی کمتر، ارزان و در دسترس بودن این گیاه از جمله مواردی است که رازیانه می تواند به عنوان ماده ای جهت کنترل زاد و ولد ، مفید واقع شود. شایان ذکر است به منظور تعیین ماده موثره در این گیاه و بررسی عوارض جانبی آن ، تحقیقات بیشتری ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the "FoeniculumVulgare" seed extract on Gonadothropic Hormones and Testosterone in male Rats

نویسندگان [English]

  • طاهره رضایی آهوانویی 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • کیوان کرامتی 2
چکیده [English]

In recent years, different methods have been employed to prevent pregnancy with ultimate aim of controlling human population. Treatment of some disease by alternative medicine as opposed to the traditional medicine associated with unwanted side effects has been found helpful. Use of FoeniculumVulgare has been identified as tranquilizer, anti spasm, elimination of digestive difficulties and reduction of maleandrsquo;s sexual hormones. Therefore, this investigation was mainly conducted to measure the possible effect of this Herbaland#39;s extract on maleand#39;s hormones production. In this research, several rates were divided into four experimental groups and one control group. Experimental groups were injected with 35, 70, 140 and 280 mg/Kg of this herbal extract and the control group received only saline. The results showed that the testosterone and LH level in experimental groups from dosages of 35 to 280 mg/Kg had meaningful decrease differences not only in first but also in second week. On the contrary, no difference was observed between the experimental group with 35 doses and the control group. The result showed that the meaningful differences also existed in the FSH hormone level between experimental group with 280 mg/Kg and the others groups just in second week.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foeniculum vulgare
  • Testosterone
  • FSH
  • LH