تاثیر عصاره‌ی آبی گیاه رازیانه بر میزان ترشح هورمون پرولاکتین وشیردهی موش رت ماده نژاد Wistar

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری گرایش تکوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 - استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

مراقبت از فرزندان پس از تولد و تغذیه ی آنان از مسائلی است که اهمیت آن بر هیچ کسی پوشیده نیست. در این میان فرایند شیردهی،مهم ترین بخش تغذیه ی نوزاد می باشد و در برابر آن نبود تغذیه ی سالم و کافی برای نوزادان از مسائل مهمی است که پرداختن به آن ضروری می نماید. لذا جهت بهبود شیردهی و افزایش شیر مادران راه های درمانی مورد نیاز است که برطرف کردن این نقیصه اغلب از طریق داروهای شیمیایی صورت می گیرد. عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها انسان را به سوی استفاده از داروهای گیاهی کشانده است. گیاه رازیانه یکی از این موارد می باشد .در این مطالعه از75 موش رت ماده ی بالغ نژاد ویستار، 3-2 ماهه وزن تقریبی (180-200) گرم استفاده گردیده است . حیوانات به 4 گروه تجربی و یک گروه کنترُل تقسیم شدند . چهار گروه تجربی به مدت 5 ،10و15روز به ترتیب دوزهای 35،70 ،140و280 میکرولیتر از عصاره ی آبی دانه ی گیاه رازیانه را دریافت کردند. در همین مدت گروه کنترل سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی (IP) دریافت کردند. در طی آزمایش پس از اتمام 5 ،10و15 روز از حیوانات برای سنجش هورمونی خون گیری به عمل آمد و میزان هورمون پرولاکتین مورد سنجش قرار گرفت . در طی آزمایش نوزادان روزانه در ساعت مشخصی توزین می شدند.در پایان تاثیر عصاره بر شیردهی با کمک دومورد سنجش شد. 1 . تغییر میزان پرولاکتین مادران. 2 . تغییر وزن نوزادان شیرخوار.به منظور بررسی نتایج آماری از آزمون Tukey , Dunnettاستفاده شد و مقادیر دارای اختلاف در سطح Pandlt;0.05 وبرای آزمون Dunnett، Pandlt;0.025نشان داده شد.بر اساس نتایج حاصل از سنجش هورمونی، با توجه به این نکته که میزان پرولاکتین بطور طبیعی در موش های رت ماده نژاد ویستارng/ml 13.7-23.3 است تزریق عصاره مذکور تغییری خارج از این محدوده نداده است. البته دوزهای 140 و280 نسبت به دوزهای 35 و 70 دراین محدوده افزایش معنی داری نشان داده اند اما این میزان افزایش پرولاکتین جهت افزایش شیر مادر و بالطبع افزایش وزن نوزادان کافی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hydro extract of fennel on prolactine and lactation in female Rat (wistar)

نویسندگان [English]

  • مهناز سیاهی 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • میترا حیدری نصرآبادی 3
چکیده [English]

The importance of child care after birth and feeding them canandrsquo;t be stressed anymore. Meanwhile the process of lactation is the most crucial aspect of child feeding. In contrast the lack of healthy and enough food to the child is so vital which needs to be considered. There are so many remedies needed to improve and increase the lactation of mothers. Usually eliminating this deficiency has done through the use of chemical medicine. Side effects resulting from the use of these medicines have led us to use herbal medicines instead. Fennel for example is one of them. We have used in this study 75 mature female rats which are 2 to 3 month old and their proximate weights are (180-200). These rats divided into four experimental and one control group. The experimental groups have respectively received 35, 70,140 and 280 micro liters of the hydro extract of Fennel in the time periods of 5, 10 and 15 days. At the same time, control group have received physiologic serum in the form of IP. During the test, after 5, 10 and 15 days, the animals had a blood test in order to have their hormone measured and to determine the rate of Prolactine hormone. During the test, children have weighed daily in given times. Finally, the effects of fennel on lactation have measured through two options. 1. Motherandrsquo;s Prolactine hormone changes. 2. Childrenandrsquo;s weight changes. Tukey, Dunnett tests have used in order to review the statistical results. The differences between values in the level of (pandlt;0.05) and for the Dunnet test (pandlt;0.025) have been shown. Finally hydro extract of fennel didnandrsquo;t have significant effect on lactation in female Rat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fennel
  • Hydro extract
  • Lactation
  • Prolactine
  • Rat