تأثیر هایپرویتامینوز A در دوران جنینی و بررسی اثرات آن بر هورمون های گنادوتروپین و تستوسترون در دوران بلوغ در موش صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیار دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده

ویتامین Aدر بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی نظیر بینایی، تولیدمثل، توسعه بافت اپیتلیال، تمایز جنینی، رشد و تکامل مغز و نخاع دخالت می کند. گرچه ویتامین Aبه عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان در درمان صرع، موثر در تولیدمثل و در درمان بیماری آلزایمر استفاده می شود، اما مکانیسم هایی که این ویتامین می تواند در مغز بالغ از آن طریق اثراتش را اعمال نماید هنوز ناشناخته می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات هورمونی موش صحرایی نر نژاد ویستار تحت تیمار با هایپرویتامینوز Aدر دوران جنینی، صورت گرفت. بدین منظور پس از تعیین صفر حاملگی، حیوانات باردار به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند گروه های تجربی 1و2و3، در روزهای 5/8، 5/10، 5/12 و 5/14 بارداری به ترتیب دریافت کننده mg/kg10، 20 و 30 رتینوئیک اسید به صورت IPبودند. سپس به حیوانات اجازه استراحت و زایمان داده شد. در زمان بلوغ زاده ها (10 هفتگی)، حیوانات نر، در تمام گروه های مورد بررسی، جهت اندازه گیری میزان هورمون ها، خون گیری به عمل آمد.نتایج نشان داد اگرچه دریافت رتینوئیک اسید توسط مادران باردار، با دوزهای گزارش شده، منجربه به وجود آمدن اختلاف معنی داری در سطح این هورمون ها نگردید، ولیکن اثرات آن بر هورمون های جنسی و استروئیدوژنز نسل آینده در دوران بلوغ قابل اغماض نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hypervitaminosis A in the embryonic period and study effects on testosterone and gonadotropin hormons in mature period in male Rat.

نویسندگان [English]

  • لیلی حسین پور 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • محمدتقی قربانیان 3
چکیده [English]

Vitamin A involved in many physiological actions such as vision, reproduction, developing of epithelial tissue, embryo differentiation, growing and development of brain and spinal cord. Although Vitamin A used as an antioxidant compound for treat of epilepsy, effective on reproduction and treat of Alzheimer disease, but it isnand#39;t known yet mechanisms that act. This study is done in order to Effect of hypervitaminosis A in the embryonic period and study effects on testosterone and gonadotropin hormones in mature period in male Rat. After determining pregnancy, pregnant animals divided into 5 groups, randomly. Experimental groups 1, 2, 3, on gestational days 8.5, 10.5, 12.5 and 14.5, injected by 10, 20 and 30 mg/kg Retinoic acid as intraperitoneal. Then animals rest and do child birth. On time of Puberty (10 weeks), from male animals in all of groups get blood for determining amount of hormones.Results showed although receiving RA by pregnant mothers donand#39;t cause to produce significant difference on level of hormones but itand#39;s effect donand#39;t mark on steroidogenesisof future generation in maturity stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypervitaminosis A
  • retinoic acid
  • Testosteron
  • FSH
  • LH