مطالعه هیستولوژی، هیستوشیمیایی مری و روده ماهی کپور معمولی( (Cyprinus carpioمطالعه هیستولوژی، هیستوشیمیایی مری و روده ماهی کپور معمولی( (Cyprinus carpio

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشگاه تبریز

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور قائم شهر

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

تعداد 10 عدد ماهی کپور معمولی به وزن500 تا 600 گرم و به اندازه 28 تا30سانتی متر از یکی از استخر های پرورش ماهی در اطراف شهر اردبیل تهیه شد.بعد از نمونه برداری، نمونه ها به اندازه 5 تا 6 میکرون برش داده شده و با هماتوکسیلین-ائوزین، پریودیک اسید شیف(PAS) و آلشین آبی(ALB) رنگ آمیزی شدند و سپس ویژگیهای هیستولوژی و هیستوشیمیایی مری و روده توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.مسیر گوارشی ماهی کپور معمولی از مری و روده تشکیل شده، مری کوتاه بوده و دارای چین خوردگی های مخاطی بلندی بود اما چین خوردگی های مخاطی روده کوتاهتر و ضخیم تر از چین خوردگی های مخاطی مری دیده شد. ساختار هیستولوژی مسیر گوارش از چهار لایه تشکیل شده بود: مخاط، زیر مخاط، لایه ماهیچه ای، سروز. لایه مخاطی روده دارای سلولهای استوانهای ساده بود که در بین آنها سلول های جامی و لنفوسیتها دیده می شد. ماهیچه مخاطی تنها در روده مشاهده گردید، لایه متراکم و سلولهای دانه دار مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Histological and Histochemical study on the esophagus and intestine in common carp fish( Cyprinus carpio Linnaeus(1758))

نویسندگان [English]

  • سید مهدی بانان خجسته 1
  • سهیلا ابراهیمی 2
  • مینا رمضانی 3
  • حسین حق نیا 4
چکیده [English]

Ten common carp fish weighing 500-600 g and 28-30 cm in length, comprising both sexes, were collected from fish culture ponds, around Ardebil city. Dewaxed sections (5-6 andmu;m) were stained for histological and histochemical purposes with haematoxylin and eosin (Handamp;E), periodic-acid Schiff (PAS) and Alcian blue. The histological and histochemical characteristics of the esophagus and intestine were studied by the use of a light microscope. The gastrointestinal tract of the common carpwas divided into an esophagus and intestine. The esophagus was short, with longitudinal mucosal folds but The intestine have shorter mucosal folds in than the esophagus folds and a thinner wall in comparison with esophagus. The histological structure was divided in four layers: mucosa, submucosa, muscular, and serosa. Intestinal mucosa displayed many simple columnar epithelium in associated with goblet cells and intraepithelial lymphocytes. Histochemical analysis showed that the goblet cells have acidic and neutral mucosubstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • histochemistry
  • esophagus. intestine
  • Common carp (Cyprinus carpio Linnaeus(1758))