بررسی توانایی کلونیزاسیون لاکتوباسیلهای جدا شده از پنیر محلی و اتصال به سلول های Caco پوششی لوله گوارش انسان ،لاین سلولی 2

نویسندگان

1 استادیار دانشکده زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 استادیار دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی توانایی کلونیزاسیون 7 سویه لاکتوباسیل جدا شده از پنیر محلی در دستگاه گوارش است.از این رودر این بررسی مقاومت در برابرpHاسید، املاح صفراوی و توانایی اتصال به سلول های کشت Caco-2در شرایط in vitroسنجیدهشدهاست. نتایج نشان داد تیمار 2 ساعته اسیدی منجر به کاهش 0-4 لگاریتمی جمعیت این سویه ها گردیدو ایزوله B1D2کاملا به تیمار اسیدی مقاوم و هیچ کاهش جمعیتی نشان نداد. زمان تاخیر رشد سویه ها در حضور املاح صفراوی بین 25 تا 180 دقیقه متغیر بود و سویه یBH1با زمان تاخیر رشد 80/4andplusmn;25 مقاومترین سویه لاکتوباسیل نسبت به املاح صفراوی بود.اتصال سویه های لاکتوباسیل به سلول های کشتCaco-2 بسیار متغیر بود. سویه GI2کمترین اتصال و SL2بیشترین اتصال را نشان دادند. ارزیابی مجموع این سه عامل در شرایط in vitroنشان داد احتمالا سویه های SM3, BD2, SM1, SL2جدا شده از پنیر سنتی سمنان و بابل توانایی کلونیزاسیون در روده را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of colonization ability of lactobacilli isolated from traditional cheese and adherence to epithelial cells of human GI tract, Caco-2 cell line

نویسندگان [English]

  • میترا حیدری نصرآبادی 1
  • مریم تاج آبادی ابراهیمی 2
  • هدی بهرامی 3
چکیده [English]

The aim of this study was to assesandrsquo;colonization ability of 7 lactobacilli strain isolated from traditional cheese in GI[1] trace. So resistance to acidic pH, bile salt and ability to adhere Caco-2 cell line was assessed in vitro. 2 hour acidic treatments lead to 0-4 log reduction of tested strains. Isolate B1D2was fully resistance and no reduction in population observed after acid treatment. Bile salt cause growth delay between 25-180 min for all strains and BH1with D= 25 andplusmn; 4.80 min was the most resistance strain. Ability to adhere Caco-2 cell line was strain depended and GI2 and SL2 were less and most adherent strain respectively. In conclusion evaluation of these 3 factor in vitro indicated that SM3, BD2, SM1, SL2 isolated from Semnan and Babol cheese have colonization ability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonization
  • Lactobacillus
  • adherence
  • Caco-2 cell line