اثر تزریق داخل صفاقی روغن کنجد بر Fear conditioning درموش سوری ماده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-گروه بیولوژی- مربی

2 واحد علوم اعصاب(کامپیوتری) گتسبای لندن، انگلستان

3 دانشگاه شهید چمران اهواز گروه بیولوژی- دانشیار

چکیده

روغن کنجد حاوی اسید های چرب غیر اشباع مثل اسید اولئیک و اسید لینوئیک و همچنین لستین میباشد که میتواند بر روی برخی فعالیت های فیزیولوژیک تاثیر گذار باشد. در تحقیق حاضر با توجه به کاربرد وسیع آن به عنوان حلال٬به بررسی اثر روغن کنجد بر روی Fear conditioningپرداخته شده است.روش: در این تحقیق از موشهای سوری ماده با وزن 3andplusmn;27 گرم استفاده گردید حیوانات به گروه کنترل و گروههای دریافت کننده روغن کنجد تقسیم شدند که بترتیب 1و3 و4 روز به مقدارcc1/0 روغن کنجد بطور داخل صفاقی در یافت کردند. بعد اتمام دوره تزریق روغن٬تست Fear conditioningانجام گرفت. بدین نحو که حیوانات در روز نخست با محیط آشناشدند. در روز دوم حیوانات به مدت 3 دقیقه در معرض صدای اژیر قرار گرفته و در نهایت شوک الکتریکی به مدت 5 ثانیه و به میزان1 mA دریافت کردند.یک ساعت بعد و در روز سوم برای هر حیوان بعد از قرار گرفتن در همان جعبه وپخش اژیر به مدت 1 دقیقه، مدت زمان Freezingاندازه گیری شد. داده ها توسط ANOVAیک طرفه مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج: الف).تزریق داخل صفاقی روغن کنجد در هیچ یک از گروها نتوانست تغییر معنی داری در مدت زمان Freezingبعد ازیک ساعت دریافت شوک الکتریکی ایجاد کند. ب) روغن کنجد درگروهی که یک بار روغن کنجد دریافت کرده بودنتوانست در مدت زمان Freezingبعد از 24 ساعت دریافت شوک الکتریکی تغییر معنی داری ایجاد کند. اما در سایر گروه ها روغن کنجد مدت زمان Freezingرا بطور معنی داری افزایش داد(Pandlt;0.04). با توجه به اینکه روغن کنجد باز خوانی حا فظه را یک ساعت پس از دریافت شوک الکتریکی نتوانست تغییردهد٬به نظر میرسد این روغن اثر خود را غیر از مکانیسم های سریع مثل تغییر سیالیت غشای سلولی و یا تغیر عملکرد کانالهای یونی غشا اعمال میکند. احتمالا افزایش استیل کولین بعلت وجود پیش ساز آن (لیستین) در بعضی نواحی مغزی مثل هیپو کمپ،در این رابطه نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of intraperitoneal injection sesame oil on fear conditioning in the female mice.

نویسندگان [English]

  • حسین محمدپورکارگر 1
  • مانا احمدی 2
  • مهناز کسمتی 3
چکیده [English]

Sesame oil contains unsaturated fatty acids such as linoleic acid, Oleic acid and Lecithin. Lecithin and specially unsaturated fatty acids have important role in several physiological functions. In his project effect of sesame oil injection (i.p.) on fear conditioning was studied.Female mice (25andplusmn;3 g) were used. Animals divided to four groups: control and three test groups which were injected by 0.1 ml sesame oil (i.p.) for 1, 3 and 4 days respectively. Fear conditioning test carried out in three steps. 1- Animals take place in test compartment for 5 min in first day. 2- in second day, each animal exposed to noise for 3 min and finally received foot shock (5 sec, 1mA). 3-After 1 hour and 24 hour (in the last day) each animal exposed to noise for 1 min and freezing time was measured. All data was analyzed by one way ANOVA.There was not any significant difference between control and other groups in fear conditioning test after 1 hour.There was any significant difference in Fear conditioning test after 24 hour between control animals and animals which sesame oil was injected once. There were significant difference in freezing time after 24 hour between control group and groups which sesame oil was injected for 3 and 4 days (Pandlt;0.03). Sesame oil had not effects on memory recalling, one hour after foot shock. It seems that sesame oil stimulates mechanisms that affected memory in long period. Probably lecithin of sesame oil acts as a source for acetylcholine and potentiate cholinergic system in brain specifically hippocampus. More studies need to determine facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sesame oil
  • lecithin
  • Fear conditioning
  • female mice