تعیین غلظت کشنده LC50 96h) ( سم آندوسولفان بر روی بچه بر روی بچه ماهیان سفید 1تا 3 گرمی ( Rutilus frisii kutum) ، کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) و کپور دریایی (Cyprinus carpio )

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای شیلات ، مربی ، دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز ، گروه شیلات

2 دانشجوی دوره کارشناسی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز ، گروه شیلا

3 کارشناس ارشد مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال

چکیده

تعیین غلظت کشنده حشره کش ارگانوکلره آندوسولفان ، تعیین محدوده کشندگی و تعیین حداکثر غلظت مجاز سم بر روی بچه ماهیان 3-1 گرمی سفید ( Rutilus frisii kutum) ، کلمه (Rutilus rutilus caspicus)و کپور دریایی(Cyprinus carpio)در تابستان 1387 در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال استان گلستان بررسی شد . آزمایشات به صورت ساکنStatic) ) و بر اساس روش استاندارد TRC,1984به مدت 4 شبانه روز (96 ساعت) انجام و پارامترهای مؤثر فیزیکوشیمیایی آب از جمله 8-7/6pH=، mg/l(CaCO3) 205=سختی کل ، PPm7=اکسیژن محلول و 1andplusmn;25=درجه حرارت کنترل شد . براساس نتایج بدست آمده غلظت کشنده LC5096h)) سم آندو سولفان برای بچه ماهیان سفید ، کلمه و کپور دریایی به ترتیب 002/0 ، 00053/0 و 0046/0 میلی گرم در لیتر محاسبه شد و در ادامه حداکثر غلظت مجاز (M.A.C.Value)این سم در اکوسیستمهای آبی به ترتیب 0002/0 ، 000053/0 و 00046/0 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید که با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که سم حشره کش آندوسولفان یک ترکیب بسیار سمی برای بچه ماهیان مورد مطالعه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinating of The Lethal concentrations (LC50/96h) of The toxin Endosulfan on the Caspian kutum( Rutilus frisii kutum( , Volba( Rutilus rutilus caspicus) and Common carp( Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • مجید محمدنژاد شموشکی 1
  • لیلا محمدشریفی 2
  • ولی الله صالحی 3
  • شهرام ملکی 3
چکیده [English]

This study were studied the short andndash; term acute toxicity of this toxin on Rutilus frisii kutum,Rutilus rutilus caspicus and Cyprinus carpio fingerlings (1- 3g) In this research, aim to determine the 50% lethal concentration (LC50) in 96 hours.These experiments carried out in static condition and based on TRC,1984 standard method in 4 days, and controlled of the effective water physico andndash; chemical factors that having ranges pH = 6.7 andndash; 8 , DH = 205 mg /l (CaCO3), DO = 80% and Temp. = 25 10C .On the base of obtained results the LC50 value of Endosulfan in 96 hours were 0.002 , 0.00053 and 0.0046 mg/l on Rutilus frisii kutum,Rutilus rutilus caspicus and Cyprinus carpio respectively, and also MAC(Maximum allowable concentration) value of this toxin were determined 0.0002 ,0.000053 and 0.00046 mg/l for Rutilus frisii kutum,Rutilus rutilus caspicus and Cyprinus carpio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus frisii Kutum
  • Rutilus rutilus caspicus
  • Cyprinus carpio
  • Acute toxicity (LC5096h)
  • Endosulfan