بررسی اثر آگونیست ها و آنتاگونیست های گیرنده های آلفاـ1ـ و آلفاـ2ـ آدرنرژیک در ناحیه هیپوکامپ پشتی بر روی یادگیری وابسته به وضعیت کانابینوئیدها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 مرکز تحقیقات سلولی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

4 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

کانابینوئیدها دسته ای از ترکیبات مقلد حالات روانی می باشند که اثرات متنوعی را در گونه های مختلف ایجاد می نمایند. در این مطالعه نقش گیرنده های آلفا ـ 1 و آلفا ـ 2 آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی بر روی فراموشی القاء شده با کانابینوئیدها و یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با کانابینوئیدها مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از کانول گذاری دو طرفه در ناحیه CA1هیپوکامپ پشتی ، در دستگاه یادگیری اجتنابی مدل step-down آموزش دیدند و 24 ساعت بعد از آموزش تاخیر در پایین آمدن از سکو اندازه گیری شد. تزریق پس از آموزش آگونیست گیرنده کانابینوئیدی ، WIN55,212-2(andmicro;g/rat5/0 ، 25/0) به ناحیه CA1باعث القاء فراموشی می شود. فراموشی ایجاد شده با تزریق بعد از آموزش WIN55,212-2(andmicro;g/rat5/0) با تزریق همان مقدار WIN55,212-2قبل از آزمون برمی گردد . تزریق قبل از آزمون فنیل افرین تاثیری بر روی حافظه ندارد ، اما کلونیدین می تواند باعث بهبود حافظه تخریب شده با WIN55,212-2شود. بعلاوه تزریق فنیل افرین یا کلونیدنین به همراه دوز غیر موثر WIN55,212-2به صورت سینرژیک باعث اصلاح فراموشی القاء شده با WIN55,212-2می شود.از طرف دیگر تزریق قبل از آزمون پرازوسین یا یوهمبینبه ناحیه CA1 2 دقیقه قبل ازWIN55,212-2، جلوی پیشرفت حافظه با WIN55,212-2 روز آزمون را می گیرد. این مشاهدات نشان می دهد که گیرنده های آلفا ـ آدرنرژیک ناحیه CA1هیپوکامپ نقش مهمی در فراموشی القاء شده با کانابینوئیدها و یادگیری وابسته به وضعیت کانابینوئیدها دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of α1- and α2-adrenoceptor agonist and antagonist in the dorsal hippocampus on cannabinoid state-dependent memory

نویسندگان [English]

  • اعظم مشفق 1
  • پروین بابایی 2
  • مرتضی پیری 3
  • شهربانو عریان 1
  • بهرام سلطانی 2
  • محمدرضا زرین دست 4
چکیده [English]

Cannabinoids are a class of psychoactive compound that produce a wide range of effects in different number of species. The present study evaluated the possible role of andalpha;1- and andalpha;2-adrenergic receptors of the dorsal hippocampus on cannabinoid induced amnesia and cannabinoid state-dependent memory in adult male Wistar rats. The animals were bilaterally implanted with chronic cannulae in the CA1 regions of the dorsal hippocampus, trained in a step-down type inhibitory avoidance task, and tested 24h after training to measure step-down latency. Post-training intra-CA1 injection of cannabinoid receptors agonist, WIN55,212-2 (0.25 and 0.5 andmicro;g/rat) induced amnesia. Amnesia induced by post-training WIN55,212-2 (0.5 andmicro;g/rat) was restored by pre-test administration of the same dose of WIN55,212-2. Pre-test intra-CA1 injection of phenylephrine could not affect memory but clonidine improved memory impairment induced by WIN55,212-2. Furthermore, microinjection of phenylephrine or clonidine plus an ineffective dose of WIN55,212-2, synergistically restored amnesia induced by WIN55,212-2 . On the other hand, pre-test intra CA1 microinjection of prazosin or yohimbine 2 min before WIN55,212- inhibited pre-test WIN55,212-2 response. These results indicate that andalpha;-adrenergic receptors of the dorsal hippocampal CA1 regions may play an important role in cannabinoid-induced amnesia and cannabinoid state-dependent memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cannabinoid, andalpha
  • -adrenergic receptors, Dorsal hippocampus, Inhibitory avoidance response, State-dependent learning