نقش گیرنده های موسکارینی و NMDA ناحیه تگمنتوم شکمی در به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

مطالعات رفتاری نشان می دهد که برهمکنش بین سیستم کولینرژیک و گلوتاماترژیک وجود دارد . در این مطالعه اثر تزریق پیش از آزمونآنتاگونیست غیر انتخابی گیرنده های موسکارینی، اسکوپولامین ، داروهای گلوتاماترژیک و برهمکنش آنها در زمینه حافظه اجتنابی مهاری مورد بررسی قرار گرفته است.موش های صحرایی با تزریق درون صفاقی کتامین هیدروکلراید بعلاوه زایلزین بی هوش شدند و سپس با استفاده از دستگاه استریوتاکسی دو کانول در ناحیه تگمنتوم شکمی قرار داده شد . روش اجتنابی مهاری مدل Step-throughبرای سنجش حافظه در موش های صحرایی نر استفاده شد . داروها پنج دقیقه قبل از آزمون تزریق شدند و تاخیر در ورود به خانه سیاه با استفاده از کرنومتر به عنوان معیار حافظه اجتنابی مهاری سنجیده شد . نتایج نشان می دهد که تزریق اسکوپولامین (andmicro;g/rat4، 3 ) و MK801، آنتاگونیست گیرنده NMDA (andmicro;g/rat2، 1 ) 5 دقیقه قبل از آزمون، باعث تخریب به یادآوری حافظه می شود . بعلاوه بکار بردن مقادیر غیر مؤثر MK801(andmicro;g/rat5/0 ) و اسکوپولامین (andmicro;g/rat2، 1 ) همراه با هم، حافظه اجتنابی مهاری را کاهش می دهد . اگرچه تزریق قبل از آزمون NMDA (andmicro;g/rat01/0 ، 001/0) به ناحیه تگمنتوم شکمی به تنهایی اثری بر روی حافظه نداشت ،اما بکار بردن همزمان آن با مقدار موثر اسکوپولامین اثر تخریبی اسکوپولامین بر روی حافظه را مهار می نماید . این یافته ها شاید نشان دهنده این مطلب باشد که گیرنده های موسکارینی استیل کولین و گیرنده های NMDAناحیه تگمنتوم شکمی از طریق اثر بر روی نورون های دوپامینرژیکی منشاء گرفته از این ناحیه به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری را اثر می گذارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Involvement of ventral tegmental area muscarinic and NMDA receptors on memory retrieval in passive avoidance task

نویسندگان [English]

  • گلاویز محمودی 1
  • مرتضی پیری 2
  • علی پورمتعبد 3
  • صبریه امینی 4
چکیده [English]

Behavioural studies have suggested interactions between cholinergic and glutamatergic systems. In the present study, the effect of intra-VTA pretest administration of a nonselective muscarinic acetylcholine antagonist, scopolamine, glutamatergic drugs and their interaction on inhibitory avoidance response was investigated.Rats were anesthetized with intra-peritoneal injection of ketamine hydrochloride, plus xylazine and then placed in a stereotaxic apparatus. Also, two stainless-steel cannuale were placed in the ventral tegmental area. A step-through inhibitory avoidance task was used for memory assessment in male Wistar rats. The drug injected 5 min before testing and the step-through latency was measured with a stopwatch as inhibitory avoidance memory.The results showed that intra-VTA pretest administration of scopolamine (3 and 4 andmu;g/rat) and NMDA receptor antagonist, MK-801 (1 and 2 andmu;g/rat) impair memory retention. Interestingly, co-administration of an ineffective dose of MK801 (0.5 andmu;g/rat) with ineffective doses of scopolamine (1 and 2 andmu;g/rat) significantly decreased the inhibitory avoidance memory. Although pretest intra-VTA injections of NMDA (0.001 and 0.01 andmu;g/rat) had no effect by itself,but its co-administration with scopolamine (4 andmu;g/rat) prevented the decreasing effect of scopolamine on inhibitory avoidance memory retention.Our data may indicate that muscarinic and NMDA receptors in the VTA may be involved in the mechanism(s) modulating inhibitory avoidance memory retention through the VTA dopaminergic projections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scopolamine
  • NMDA receptor
  • Memory retention
  • Inhibitory avoidance memory
  • Rat