تداخل اثر عصاره آبی گیاه شاهتره و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

کلرامبوسیل، داروی آلکیله کننده ای است که دردرمان برخی تومورها به کارمی رود، این دارو اثرات سمی براسپرماتوژنز دارد،گیاه شاهتره از گیاهان دارویی است که اثرات مفید آن درکاهش اثرات سمی برخی از داروها درکبد نشان داده شده است.دراین مطالعه اثرمحافظتی شاهتره بربافت بیضه ونیز نقش آن درکاهش اثرات سمی کلرامبوسیل براسپرماتوژنزمورد بررسی قرار گرفته است درمطالعه ما، ازموش های نر نژاد ویستاراستفاده شده است. موش ها در6 گروه 7 تایی قرارگرفتند، 2گروه کنترل و4 گروه تجربی.گروه های کنترل آب مقطریا کلرامبوسیل دریافت کردند وگروه های تجربی عصاره آبی شاهتره ویا شاهتره وکلرامبوسیل دریافت نمودند.بررسی های موفولوژیک وهیستولوژیک برای تمام نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین قطرکوچک، میانگین تعداد لوله های سمی نیفر، میانگین تعداد اسپرماتیدها و اسپرماتوزوئیدها وسلول های سرتولی بین گروههای کنترل وتجربی اختلاف معنی داروجود دارد.به نظرمی رسد مصرف عصاره آبی شاهتره درموش های نژاد ویستاراثرحمایتی بربرخی ازپارامترهای اسپرماتوژنزدارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction Between Fumaria parviflura Aqueous Extract and Cholorambocil on Spermatogenesis in Rats

نویسندگان [English]

  • مونا سوری 1
  • میترا حیدری نصرآبادی 2
  • عبدالحسین شیروی 3
  • زه حبیبی 1
چکیده [English]

Introduction:Fumaria parviflura belongs to the Fumariacea family. Medicinal properties of Fumaria derived from green fork-like leaves and violet flowers that the antioxidant effects of these items has been recently noticed. Cholorambocil (CHL) is an effective substance of the leukeran that is used against the human neoplasm disease. It is demonstrated that CHL in specific dosage has severe destructive effects on the testis tissue.The aim of this study is to investigate the effect site of CHL in testis tissue and protective role of the Fumaria aqueous extract, against .Materials and Methods:Wistar male rats divided into 3 groups: control, control2 , experimental 1,2,3,4 (n=7). The control group received distilled water, the c0ntrol2 group received distilled 10 mg/kg w.b. CHL , the experimental groups1, received distilled 150 mg/kg w.b Fumaria aqueos extract and the experimental groups 2,3,4 received 150,250,350 mg/kg w.b CHL and 150, 250 ,350 mg/kg w.bFumaria aqueous extract and 10mg/kg.wb CHL through oral gavage respectively. After 15 days rats were anesthesized and blood test performed. Rats sacrificed and the Testis were removed. the volume and weight of the testis were measured and the tissues were fixed. The preparation of Tissue sectioning accomplished by Handamp;E staining.Sertoli and spermatogenic cells counted with light microscopeResults and Discussion:Statistical analyzes showed that CHL has significantly reduced cell groups specially primary spermatocyte and Fumaria aqueous extract has significantly restrained this effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fumaria parviflura
  • Cholorambocil
  • Spermatogenesis