مطالعه ی اثر تزریق داخل صفاقی (IP) عصاره آبی دانه رازیانه ( Foeniculum vulgare mill) بر اسپرماتوژنز و تغییرات هیستولوژیکی بافت بیضه در موش صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

در سالهای اخیر روشهای مختلفی جهت جلوگیری از بارداری و نهایتاً ازدیاد جمعیت بکار گرفته شده است. با توجه به اینکه استفاده از داروهای شیمیایی علاوه بر تاثیرات درمانی، اثرات ناخواسته و عوارض جانبی مربوط به خود را بهمراه دارد لذا بهره گیری از گیاهان دارویی به درمان تعدادی از بیماریها کمک می کند. در طب سنتی مصرف رازیانه به عنوان گیاه آرام بخش، ضد اسپاسم، رفع کننده مشکلات گوارشی و از طرفی کاهش دهنده قدرت جنسی در مردان معرفی شده است [4]. نتایج حاصل از آزمایشات مختلف در این مطالعه بیانگر تاثیر عصاره آبی دانه رازیانه بر فرایند اسپرماتوژنز و تغییرات هیستولوژیکی بافت بیضه در موش صحرایی می باشد.در این پژوهش از رت نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 220andplusmn; 200 گرم استفاده گردیده است. حیوانات به چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروهای تجربی دوزهای mg/Kg 280، 140،70 و 35 از عصاره آبی دانه گیاه رازیانه را بصورت تزریق داخل صفاقی به مدت 15 روز دریافت کردند و در همین مدت گروه کنترل سرم فیزیولوژیک را به صورت داخل صفاقی ( IP) دریافت کردند. در پایان روز 15به منظور بررسی های مورفومتریک بافت بیضه ، آنها را از بدن خارج نمودهطول و عرض آن راجهت محاسبه حجم بیضه با کولیس اندازه گیری کرده سپس وزن بیضه، وزن اپیدیدیم و همچنین وزن کانال وازودفران توسط ترازوی دیجیتالی اندازه گیری شدند. سپس بیضه ها جهت مطالعه ی بافتی به فیکساتور بوئن جهت بررسی مراحل بافتی منتقل گردید. نتایج نشان داد عصاره آبی دانه رازیانه با دوزهای مصرفی تاثیری بر وزن و حجم بیضه ها، وزن اپیدیدیم و کانال دفران نداشت.اما کاهش معنی داری در میزان تعداد اسپرماتید در گروههای تجربی که عصاره را با دوزهایmg/Kg 280 و 140 دریافت کرده بودند مشاهده شده است.کاهش قابل توجه در میزان اسپرم ها ، نشانگر تاثیر دانه گیاه رازیانه در کاهش فعالیتهای تولید مثلی جنس نر است. شایان ذکر است به منظور تعیین دوزی که در آن ایجاد اسپرم به طور کامل متوقف شود و بررسی عوارض جانبی آن ، تحقیقات بیشتر ضرورت دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stady of IP injection of "FoeniculumVulgare mill " seed aqua extract on Spermatogenesis and Histologic changes of Testis in male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • طاهره رضایی آهوانویی 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • کیوان کرامتی 2
چکیده [English]

In recent years, different methods have been employed to prevent pregnancy with ultimate aim of controlling human population. Treatment of some disease by alternative medicine as opposed to the traditional medicine associated with unwanted side effects has been found helpful. Use of FoeniculumVulgare mill has been identified as tranquilizer, anti spasm, elimination of digestive difficulties and reduction of maleandrsquo;s sexual hormones. Therefore, this investigation was mainly conducted to measure the possible effect of this Herbaland#39;s extract on maleand#39;s hormones production.In this research, several rates were divided into four experimental groups and one control group. Experimental groups were injected with 35, 70, 140 and 280 mg/Kg of this herbal extract and the control group received only salin. The results showed that there is no meaningful differences between experimental groups and control group in testis weight , testis volum, epididim and vasadeferens duct weight and no differences was observed between experimental groups and control group in number of spermatogonia and spermatocyte. On the contrary , There is a decreas significantly in number of spermatid and sperm in experimental groups that had received 140 and 280 mg/ Kg doses .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqua extract
  • Foeniculum velgare mill
  • Spermatogenesis
  • Rat