مطالعه مورفولوژیکی سوسمار Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 دراستان سمنان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان

3 عضو باشگاه پژ‍وهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

جکوی دم پخ بدریاگا، Teratoscincus bedriagaiمتعلق به خانوادهGekkonidaeبوده و بخاطر جمعیت های محدود آن در ایران مطالعات اندکی روی آن انجام شده است. در این تحقیق که طی سال های 1386 تا 1388در بیابان های جنوب دامغان واقع در استان سمنان انجام شد، 50 نمونه در ساعات نیمه شب بهار و تابستان جمع آوری گردید. منطقه مورد مطالعه دارای خاک بسیار شور و پوشش گیاهی بیابانی و استپی می باشد. این مطالعه بر اساس صفات مورفولوژی، مورفومتری و مریستیک انجام شد. نتایج بررسی در 21 نر و 29 ماده نشان می دهد که طول نرها: 41.7 - 71.7 میلی متر و ماده ها: 40.7 - 73.8 میلی متر؛ HHW: 64.9-113.4؛ EED: 37.1andmdash;80؛ فلس های لب بالا و پایین: 8-12؛ فلس های عرض سر: 30-38؛ فلس های طول سر: 60-67؛ فلس های دور میانه بدن: کمتر از 60؛ صفحات روی دمی: 10-12؛ فلس های جانبی انگشت چهارم پا: 19-25؛ فلس های زیربینی همیشه مشخص و فلس های پس چانه مشخص نیستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A morphogical study of Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 in Semnan province of Iran

نویسندگان [English]

  • ویدا حجتی 1
  • حاجی قلی کمی 2
  • افشین فقیری 3
چکیده [English]

The bedriaga plate-tailed gecko, Teratoscincus bedriagai, belonging to the family Gekkonidae; because of limited populations a few studies have been done about them in Iran. In this study, which has been done during 2007-2009 in south deserts of Damghan in Semnan province; 50 specimens were collected at midnight hours of spring and summer. Study region has highly saline soil with desert and steps plants. Present study was conducted on the basis of morphological, morphometrical and meristics characters of Teratoscincus bedriagai. Results of study of specimens including 21 males and 29 females showed that males ranged from 41.7 to 71.7 mm; females ranged from 40.7 to 73.8 mm; HHW: 64.9-113.4; EED: 37.1-80; supralabials and infralabials: 8-12; scales across head: 30-38; scales along head: 60-67; less than 60 scales around midbody; supra caudal plates: 10-12; lateral fringe scales on 4th toe: 19-25; infranasal always presents and postmentals are not distinct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Teratoscincus bedriagai
  • Damghan
  • Semnan Province