شناسایی دو باکتری بیماری زای انسان در روده ماهی کپور معمولی پرورشی (cyprinus carpoie) درتعدادی از استخرهای پرورشی استان خراسان رضوی

نویسندگان

دانشجوی دکترای دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

مصرف ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان وقابل دسترس در حال گسترش می باشد ازطرفی گزارش های روزافزون در مورد بیماری های ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده از جمله ماهی و فراورده های دریایی وجود دارد. هدف از این مطاله بررسی میزان آلودگی دستگاه گوارش کپور معمولی پرورشی در استان خراسان رضوی به اشرشیا کولی و لیستریا مونو سیتوجنز می باشد تابا مشخص نمودن درصد آلودگی سعی در کاهش آن داشته باشیم. تعداد ۴۰ماهی کپور معمولی (cyprinus carpoie)از مجموع ۱۰استخر پرورش ماهی در استان خراسان رضوی صید گردید و سپس درکنار یخ با رعایت شرایط بهداشتی به آزمایشگاه منتقل شد. جهت جداسازی لیستریا نمونه ها بمدت ۷ روز دردمای ۴ درجه سانتی گراد درمحیط L.E.Bغنی سازی شده و سپس به محیط کشت انتخابی لیستریا آکسفورد آگار انتقال یافتند. تشخیص اولیه باکتریها با بهره گیری از آزمونهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی مورد تایید قرارگرفت که در این بررسی ۵% نمونه ها به لحاظ وجود باکتری موردنظر، مثبت ارزیابی شدند . همزمان با این بررسی، جداسازی و تشخیص اشرشیا کولیO157H7 انجام شد. برای کشت اشرشیا کولی از محیط آبگوشت قلب و مغز به محیط مک کانکی آگار بردهو سپس از این محیط روی دو محیط VRBAوE.M.Bکشت داده شد و بعد از رشد اشرشیا کولی روی محیط E.M.Bاز پرگنه های تیپیک آن روی محیط های T.S.Iکشت داده و نتایج بررسی گردید. از بین کلونی های مشکوک میزان ۷٥٪نمونه ها از لحاظ آلودگی به اشرشیاکولی مثبت شدو در هیچ یک ازنمونه ها سروتیپO157H7 مشاهده نشد.میزان بالای آلودگی در این استان را می توان بوجود عوامل آلوده کننده استخرهای پرورش ماهی مانند استفاده زیاد از کود های حیوانی جهت غنی سازی دانست و عدم رسیدگی کافی به محیط پرورش ماهی از نظر بار میکروبی آب استخرها و... را به آن مرتبط دانست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of two human infectious bacteria in the kapoors(common carp) intestine in province khorasan razavi

نویسندگان [English]

  • امیر صفاری
  • محمدحسین غفوریان
چکیده [English]

Incidence of food andndash;borne diseases caused by marine product has been increased in recent years. the aim of this study is to evaluate the late of contamination to listeria monocytogenes and E.coli o157H7. In fishes of Khorasan Razavibefore marketing.Forty fish samples were taken from 10hatchery then alimentary tract of fishes were cultured in related medias. Isolation of listeria monocytogenes was done by cold- Enrichment method for seven days in 4oc in L.E.B. and suspected colonies transferred in to oxford agar .first identification of this bacteria was done by morphological and biochemical rests. Among suspiuons colonies, 5% were positive for listeria monocytogenes. Isolation of E. coli O157H7 in this regard first the digestion of the fisher were taken out in aseptic condition and after mixing that with brian heart infusion broth wich is a general rich environment after 24 hours selected rich environment of E.Coli , M.Cbroth ,being added , after growth of colony related to E.Coli , from E.M.B typic colony ,peptone water ,B.G broth , T.S.I being added. among suspicions colonies 75% rate of colony suspicious samples of E. coli infection were positive Gypsy and none to serotype O157H7 observe . These rates of contamination might refer to high pollution of pisiculture pools and low temperaturein Khorasan Razavi province

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyprinus carpoie
  • E.coli
  • Khorasan Razavi
  • Listeria monocytogenes