بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیک در بعضی از ماهیان خانواده Acipenseridae

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

با توجه به اهمیت علم هماتولوژی، این مقاله به منظور تعیین فاکتورها و شاخص های اولیه خونی شامل Hb، RBC، WBC، HCtو درصد افتراقی گلبول های سفید از قبیل نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و ائوزینوفیل ها در اردیبهشت ماه سال 1387 در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی واقع در سد سنگر بر روی 5 گونه از ماهیان خاویاری شامل اوزن برون، قره برون، شیپ، استرلیاد و فیل ماهی به تعداد 25 عدد (از هر گونه 5 عدد) در رده های سنی 2 تا 3 سال انجام شد. پس از انجام مراحل خونگیری از هر یک از ماهیان، نمونه های خونی به منظور تعیین فاکتورهای هماتولوژیک در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز آماری این داده ها نشان داد که فیل ماهی از لحاظ غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، تعداد گلبول های سفید و قرمز و درصد لنفوسیت ها و ائورزینوفیل(74/3،68/1، 236700،696000، 6/82، 8/11) اختلاف معناداری با سایر گونه ها داراست. از نظر درصد لنفوسیت ها نیز سه گونه استرلیاد، قره برون و شیپ اختلاف معناداری را با یکدیگر نشان ندادند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of amount of hematological factors in Acipenseridae family

نویسنده [English]

  • شبنم گازرانی فراهانی
چکیده [English]

According to the importance of hematology science, this paper in order to determination of factors and the blood first index such as Hb, RBC, WBC, HCT and distinguished percentage of white blood cells(Neutrophils, Lymphocytes and Eosinophils) in Sturgeon fish propagation and rearing complex of Dr shahid Beheshti(sadde Sangar) in five species of Sturgeon fish includes Acipenser persicus, Acipenser stellatus,Acipenser nudiventris, Acipenser ruthenus, Huso huso( 25 numbers totally) of ages 2-3 years old has done in 1387. After taking blood of each fish, the blood specimens were evaluated to determine the hematological factors in laboratory.The statistical analysis revealed that Huso huso has significant variation with other species in Hb, HCT, WBC, RBC, Lymphocytes and Eosinophils(68/74, 1/3, 696000, 236700, 82/6, 11/8). For Lymphocytes , also, there wasnandrsquo;t any significant variation between Acipenser ruthenus, Acipenser persicus and Acipenser nudiventris.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hematological factors
  • Acipenseridae
  • Iranian coast of Caspian sea