بررسی اثر درمانی لیزر Nd-YAG در تیمارفتودینامیکی بر روی سلول های LN-CaP

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی تکوینی جانوری دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

فوتودینامیک تراپی(PDT)[1]نوعی روش درمانی جدید و نوید دهنده در درمان سرطان و برخی از بیماریهای غیر سرطانی است.سه رکن اساسی این روش درمانی ماده حساس به نور، نورو اکسیژن است.در این روش واکنش متقابل بین نور و ماده حساس به نور القا کننده مرگ سلولهای سرطانی است. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر ترکیبی ماده حساس به نور آمینولولنیک اسید و پرتوی یکنواخت لیزر حالت جامد[2]Nd-YAG با طول موج و توان خاصدرالقای مرگ سلولهای سرطان پروستاتی LN-CaPو نوع مرگ القا شده است.

برای این منظوردر این آزمایش آمینولولنیک اسید یا5-ALA[3](پیش ساز ماده حساس به نور پروتوپورفیرینIXبا غلظت mM3/0و به مدت 5ساعتدر تاریکیوپرتوی یکنواخت لیزر حالت جامدNd-YAGبا طول موج nm532 و توان mW50 اثر دهی شده و میزان بقا سلولهای سرطانیLN-CaPتوسط آزمون MTT، تشکیل پروتوپورفیرین IXدرون سلولها توسط اسپکتروفتومتر فلورسانس ونوع مرگ سلولی القا شده بر روی سلول ها توسط رنگ آمیزی هوخست ارزیابی شد.یافته ها: 24 ساعت پس از تیمار کاهش چشمگیری در تعداد سلولها در گروه تیمار فتودینامیک در مقایسه با گروه ALA بدون لیزر و گروه لیزر بدون ALAدیده می شود.اعمال 5-ALAباعث افزایش تولیدماده حساس به نور اصلی پروتوپورفیرین IXدرون سلولها می شود.با استفاده از رنگ آمیزی با هوخست سلولهای تیماری گروه ALA-PDTمرگ سلولی آپوپتوتیک را نشان می دهند.

نتیجه گیری کلی: تیمار فتودینامیکی سلولهای سرطان پروستاتی LN-CaP با آمینولولنیک اسید با غلظت mM3/0 و زمان انکوباسیون 5 ساعت به همراه پرتوی یکنواخت لیزر Nd-YAبا طول موج nm532 و توان mW50 به مدت 3 دقیقه باعث افزایش تولید پروتوپورفیرین IXوالقا چشمگیر مرگ آپوپتوتیک سلول ها می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nd-YAG Laser in Photodynamic Treatment on LN-CaP Cells

نویسندگان [English]

  • هما محسنی کوچصفهانی 1
  • محمد نبیونی 1
  • محمدحسین مجلس آرا 2
  • الهه امینی 3
چکیده [English]

Photodynamic therapy (PDT) is a novel and promising method for cancer treatment.PDT is based on 3 factors including Photosensitizer (Ps), light with an appropriate wavelength and oxygen. Interaction between Ps and visible light can induce death ofcancer cells.The purpose of this study is evaluating combined effect of Aminolevulenic acid (5-ALA) as Ps and homogenous beam of solid state laser (Nd-YAG with speciall wavelength and power to induce death of prostate cancer cells and to determine the type of death.In this assay , using 0.3 mM 5-ALA (precursor of Protoporphyrin IX =PpIX as Ps) for 5h incubating period in dark and hemogenous beam of solid state laser (Nd-YAG with 532nm,50mW was evaluated viability of LN-CaP cells by MTT assay was evaluated formation of PpIX in cells. In addition type of cell death induced were determined using by hocsht staining .24h after treatment, significant reduction in number of cells in PDT groups compared to ALA group without laser and laser group without ALAwere seen. Administration of ALA were caused increased production of chief Ps(PpIX) in cells.Using hocsht staining apoptotic cell death in ALA-PDT groups were indicated.PDT treatment of LN-CaP cells with 0.3 mM 5-ALA for 5h incubatingperiod in dark and hemogenous beam of Nd-YAG laser with 532nm,50mW for 3 min caused increase PpIX formation and induced considerable apoptotic cell death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photodynamic therapy (PDT)
  • Ala
  • Nd-YAG laser
  • PpIX
  • Apoptosis