بررسی اثر تغذیه ای بره موم بر عملکرد تابولیسمی جوجه های گوشتی آرین

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف محلول الکلی بره موم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار(0، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی گرم بره موم در کیلوگرم جیره) به مدت 42 روز اجرا شد . صفات مورد اندازه گیری شامل مصرف خوراک، اضافه وزن بدن ، ضریب تبدیل غذا و درصد تلفات بودند . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که در تمام دوره های پرورش بویژه کل دوره متوسط مصرف خوراک، اضافه وزن بدن و ضریب تبدیل غذا در پرندگان تغذیه شده با بره موم بالاتر می باشد. همچنین با مصرف بره موم میزان تلفات نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Diet Propolis Supplementation on Arian Broiler Chicks Metabolism Performance

نویسندگان [English]

  • ساسان خجسته شلمانی 1
  • مصطفی تاتینا 2
چکیده [English]

To study the effect of Alcoholic Extract of Propolis on Aian broiler chicks performance , an experiment was carried out in a completely randomized design with 6 treatments (different levels of propolis including 0, 50, 100, 150, 200 and 250 mg/kg diet) for 6 weeks.Weight gain , feed consumption , feed conversion ratio and mortality rate were compared statistically. Results indicated that in all periods, average feed consumption, weight gain , feed conversion ratio were significantly higher for propolis fed birds and inclusion of propolis also reduced mortality rate in comparison to control diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propolis
  • broilers
  • Arian