تأثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

3 کارشناس ارشد زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

زمینه و هدف:اساس درمانی گیاهان ارتباط نزدیکی با فرهنگ انسان دارد. گیاه سداب، گیاهی است که در گذشته به علت خواص دارویی مختلف از جمله ازدیاد قاعدگی و سقط جنینی، رماتیسم و نقرس کاربرد فراوانی داشته است. لذا در این مطالعه به طور تجربی اثر عصاره الکلی گیاه سداب(Ruta graveolensL.= RG)بر اندام های تولیدمثلی، جنس نر مورد بررسی قرار گرفته است.

روش بررسی: در این مطالعه از موش های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRIاستفاده شده است. حیوانات به 5 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل که هیچ عصاره ای را دریافت نکردند. گروه شاهدکه روغن زیتون را به عنوان حلال عصاره دریافت کردند. سه گروه تجربی که دوز 250، 350، 450 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن عصاره را دریافت کردند. عصاره به صورت درون صفاقی و به صورت یک روز در میان و طی دو هفته در ساعت مشخص انجام شد. یک ماه بعد از آخرین تزریق حیوانات بیهوش شدند. وزن بیضه، اپیدیدیم، مجرای دفران، حجم بیضه و تعداد اسپرم های موجود در انتهای اپیدیدیم تعیین شدند. در این مطالعه به منظور بررسی نتایج آماری از تستANOVAو DUNCANاستفاده شده است

یافته ها:مقایسه وزن بیضه، اپیدیدیم، مجرای دفران، کاهش معنی دار (05/0andgt;p) را بین گروه های تجربی 350 و 450 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داد، اما اختلاف معنی داری بین گروه شاهدبا کنترل وجود نداشت. مقایسه حجم بیضه و تعداد اسپرم های موجود در انتهای اپیدیدیم، کاهش معنی دار (05/0andgt;p) را بین گروه های تجربی 250، 350 و 450 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داده است، اما اختلاف معنی دار بین گروه شاهدبا کنترل وجود نداشت.

نتیجه گیری:نتایج نشان می دهند که عصاره الکلی RGمی تواند روی فعالیت سیستم تولیدمثلی نر، اثر کاهشی داشته باشد و بنابراین می تواند به عنوان گیاهی جهت کنترل زاد و ولد استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Alcoholic Extract of Aerial Parts of Rue onMale Mice (NMRI) Organs of Reproduction

نویسندگان [English]

  • عبدالحسین شیروی 1
  • شهلا روزبهانی 2
  • سمانه حبیبی 3
چکیده [English]

Introduction

The plants have close relation to the culture of humans . most of plants have recovery effects Ruta graveolens L. is the plant which was used for increasing period , abortion in women, rhomatysm In this study,the effects of the alcoholic extract of Rue are experimentally examined on the reproductive organ of male mice.

Method

In this study which is functional and fundamental uses small mice NMRI. The weight of testicles , epididym, vaso deferan and the volume of testicles and the number of sperm was identified.

Results

Comparing testiclesand#39; weight, epididym,deferan, show a significant decrease (pandlt; .05) in 350 and 450 of doses in control and experimental groups. . Size of the testis and number of sperms show a significant decrease (pandlt; .05) in experimental groups, sham and control.

Conclusion

The results have shown alcoholic extract RG Can effect on activity in organs of male generation . and probably can be used to control reproduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcoholic extract
  • Rue
  • Organs of reproductive
  • Male mice
  • NMRI