مقایسه بیومتری سه جمعیت از جکوی انگشت خمیده ی خزری Cyrtopodion caspium در بخش های شمالی ایران

نویسندگان

1 ویدا حجتی، عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 افشین فقیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

جکوی انگشت خمیده ی خزریCyrtopodion caspium متعلق به خانوادهGekkonidae، شب فعال بوده و زیستگاه اصلی آن در ایران در طول ناحیه گرگان در مازندران، از شمال و شرق خراسان تا جنوب سیستان و از غرب تا آذربایجان می باشد. در این مطالعه که در جمعیت های دشت مغان، دامغان و ساری انجام شد، 48 نمونه در نیمه شب بطور دستی جمع آوری شد. این مطالعه بر اساس صفات مورفومتریک و مریستیک زیرگونه Cyrtopodion caspium caspiumصورت گرفت. نتایج نشان می دهند که جمعیت مغان در شمال غرب ایران از جمعیت های دیگر آن در شمال شرق ایزوله شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Biometrical comparison between three populations of Caspian bent-toed gecko, Cyrtopodion caspium, in northern parts of Iran

نویسندگان [English]

  • ویدا حجتی 1
  • افشین فقیری 2
چکیده [English]

The Caspian bent-toed gecko, Cyrtopodion caspium, belonging to the family Gekkonidae; is nocturnal and its main habitats in Iran are along the Gorgan region of Mazandaran, from northern and eastern Khorasan, extending south to Sistan and west to Azerbaijan. In this study, which has been done in Moghan Steppe, Damghan and Sari populations; 48 specimens were collected at midnight by hand. Present study was conducted on the basis of morphologic, morphometric and meristic characters of subspecies Cyrtopodion caspium caspium. We show that Moghan population in Northwest of Iran is isolated from two other populations in northeast of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biometrical comparison
  • Cyrtopodion caspium caspium
  • Moghan Steppe
  • Damghan
  • Sari