تداخل عمل ضد دردی تزریق درون صفاقی همزمان عصاره آبی میوه رازیانه (Foeniculum vulgare) و مرفین در موش سوری

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 - استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

مرفین سالهاست به عنوان یک داروی ضددرد مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با توجه به این که تجویز مکرر مرفین با وابستگی و تحمل همراه است، مطالعات اخیر سعی در تجویز عصاره آبی میوه رازیانه دارد تا استفاده از آن همراه با مرفین اثر ضددردی آن را تقویت و میزان مصرف آن را کاهش دهد.این مطالعه تجربی بر روی 80 موش سوری نر نژاد N-MRIانجام شد(3andplusmn;28). حیوانات بطور تصادفی به گروه های کنترل، شاهد مثبت، دریافت کننده عصاره گیاه رازیانه و دریافت کننده عصاره آبی میوه رازیانه همراهبامرفین تقسیم شدند. گروه های کنترل و شاهد مثبت به ترتیب نرمال سالین نمکی 9/0% و ایندومتاسین 5 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند.گروه های تجربی نیز تحت تزریق دوزهای 100،200و 400 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره آبی گیاه رازیانه قرار گرفتند30 دقیقه بعد از هر تجویز داخل صفاقی، حیوانات برای القاء درد احشایی تحت تزریق اسیداستیک 6/0% با دوز10 میلی لیتر بر کیلوگرم قرار گرفتند و اثرات ضددردی با شمارش تعداد رایت ها (کشیدگی ها) بلافاصله بعد از تزریق اسیداستیکدر مدت 30دقیقه ثبت گردید. در آزمایش بعدی تداخل مرفین با دوز 2 میلی گرم بر کیلوگرم بر اثرات ضددردی ناشی از عصاره 15 دقیقه بعد از تجویز عصاره با دوزهای 100،200و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به روش رایتینگ ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSSو آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری pandlt;0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.عصاره آبی گیاه رازیانه با دوزهای100،200و 400 میلی گرم بر کیلوگرم و ایندومتاسین با دوز 5 میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری را در پاسخ به درد در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کردند(001/0Pandlt;). همچنین گروه دریافت کننده مرفین با دوز 2 میلی گرم بر کیلوگرم همراه با عصاره میوه رازیانه با دوزهای 100،200و 400 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه هایی که یکی از آنها را دریافت کرده بودند اثر ضددردی چشم گیری بر علیه انقباضات شکمی ایجاد می کند(001/0Pandlt;). این مطالعه تأیید می کند که عصاره آبی میوه رازیانه و مرفین به صورت سینرژیک عمل می کنند و عصاره میوه رازیانه اثر ضددردی مرفین را تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Antinociceptive Intraperitoneal Injection of Extract of Foeniculum vulgare Fruit and Morphine in Mice

نویسندگان [English]

  • غلامحسن واعظی 1
  • محدثه عموزاد خلیلی 2
  • کیوان کرامتی 3
چکیده [English]

Morphine for years as an analgesic drug is used, but given that the repeated administration of morphine is associated with dependence and tolerance, recent studies try is to administration of aqueous extract of fennel, along with its analgesic effect of morphine and the strengthening of reduce its consumption.This experimental study performed on 80 male mice (28andplusmn;3g). Animals were grouped randomly in to control, positive control and receivers of Foeniculum vulgareextract. Control group and positive control group received normal saline 0.9% and indomethacin (5mg/kg, i.p.), respectively. Treatments groups were injected with doses, (100 mg/kg, i.p.), (200 mg/kg, i.p.) and (400 mg/kg, i.p.) of aqeous extract of Foeniculum vulgare. Animals were injected with acetic acid 0.6% (10ml/kg) for iducing of visceral pain, 30 minutes after of each intraperitoneal administration. Antinociceptive effect was recorded by counting the number of writhes immediately after injection of acetic acid during 30 minutes. In following treatments interaction of morphine in the antinociceptive effects of Foeniculum vulgare extract were studied with treatment ofmorphine (2mg/kg, i.p.) 15 minute after the administration of the extract in writhing test.this study showed that aqueous extract of F. vulgareat 100, 200 and 400 mg/kg and indomethacin (5mg/kg) induced a significant reduction in pain response compared to the control group (pandlt;0.001). morphine (2mg/kg, i.p.) also coused antinociception and the concurrent use of F. vulgareand morphine produced more remarkable antinociception compared to their individual usages (pandlt;0.001).Foeniculum vulgare andmorphine also showed synergistic drug interaction for antinociception in the writhing test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foeniculum vulgare
  • Morphine
  • Antinociceptive
  • Writhing test