اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

نویسندگان

1 دانشجوی دکترافیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکترای تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه و هدف: تاموکسیفن،آنتی استروژن غیراستروییدی است که برای درمان سرطان پستان تجویز می گردد.برخی اثرات منفی این دارو بردستگاه تولید مثلی ، مشاهده گردیده است .مهمترین هدف این تحقیق،بررسی تاثیر تاموکسیفن براووژنز در موش های صحرایی ماده نژاد ویستارمی باشد.مواد و روش ها : سه گروه از موش های صحرایی به وزن تقریبی250 گرم به مدت 30 روز با غلظت دارویی 200، 400 ،600 میکروگرم بر کیلو گرم وزن بدن [تجربی1،تجربی2،تجربی3] تاموکسیفنحل شده در حلال[ اتانول60%و سرم فیزیولوژی] را به صورت گاواژ دریافت نمودند. گروه شم با حلال گاواژگردید و گروه کنترل دارویاحلالی را دریافت نکرد. در روز اول و سیم پس از پایان دوره دریافت دارو، برش های تخمدان پس از رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین- ائوزین از لحاظ بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت . تعداد زاده های ماده های گروه های تجربی که با نرها جفت گیری نمودند نیز تعیین گردید. نتایج مشاهده شده با روش آماری ANOVA- oneway،تست Tukey، نرم افزار SPSSو تعیین انحراف معیار با شرط معنی دار بودن Pandle;0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در اولین نمونه برداری تعداد فولیکول اولیه ،فولیکول ثانویه ،فولیکول گرااف و تعداد جسم زرد در گروه های تجربی که تاموکسیفن را دریافت کردند ، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد.(Pandlt;0.001)در نمونه برداری دوم،فولیکول گراف و تعداد جسم زرد درمقایسه با نمونه برداری اول ، افزایش یافت .همچنین تعداد زاده های ماده های گروه های تجربی کمتراز گروه کنترل بود. این یافته هاپیشنهاد می کند،احتمالاandquot; تاموکسیفن توانایی تولید مثل را کاهش داده و تاثیر منفی بر اووژنز درموش های صحرایی ماده نژاد ویستاردارد.باقطع مصرف دارو برخی از تاثیرات منفی تاموکسیفن برتولید مثل به تدریج از بین می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tamoxifen on Oogenesis of the Female Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • زهرا کشتمند 1
  • شهربانو عریان 2
  • کاظم پریور 3
چکیده [English]

Tamoxifen is a nonsteroidalantiestrogen which is prescribed for treatment of breast cancer. Some negative effects of this drug on the reproductive system have been observed.The major aim of this study is to investigate the effect of Tamoxifen on the oogenesis in female Wistar rats. Three group of rats (250 gr range ) gavaged with Tamoxifen doses of 200, 400 and 600 andmicro;g/kg B.W(exp.1, exp.2, exp.3 ) dissolved in solvent [ethanol 60 % and physiological solution] for 30 days. The sham group was gavaged with solvent and control did not receive solvent or drug. On days 1and 30 after the end of treatment, sections of ovary stained with Handamp;E method and were observed histologically. Results of the observation were analyzed by the one-way ANOVA, Tukey test and using SPSS software determined andplusmn;SEthe means Result were termed significant if Pandle;0.05. In the first sampling number of primordial follicle, secondary follicle ,graafian follicle and corpus luteum were decreased significantly in experimental groups which received Tamoxifen compared with control group [pandlt;0.001]. In the second sampling, number of primordial follicle secondary follicle, graafian follicle and corpus luteum increased compared with first sampling. The numbers of offsprings in experimental groups were less than control litters.These findings suggest thatTamoxifen decreases the fertilization ability and has negative effects on the oogenesis in female Wistar rats. Some of negative effects of Tamoxifen on reproduction ability, is abolished with time elapsed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tamoxifen
  • Oogenesis
  • Rat