اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونیهیپوفیز ـ گنادی در موش های سوری بالغ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

زنجبیل یکی از گیاهان دارویی بسیار با ارزش است. این گیاه دارای بیشترین آنتی اکسیدانت هااز قبیل ویتامین هایB، CوEمی باشد.هم چنین این گیاه در تقویت قوه باء نیز مؤثر است.در این تحقیق، تأثیر عصاره زنجبیل بر محور هورمونی هیپوفیزـ گنادی و فرایند اسپرماتوژنز در موش های سوری بالغ نژاد Balb/Cمورد بررسی قرار گرفته است. حیوانات مورد استفاده 28 سر موش سوری نر بالغ با وزن تقریبی 26 تا 31 گرم و محدوده سنی10 هفتگی بود. نمونه ها به طور تصادفی به 4 گروه 7 تایی شامل گروه های کنترل، شم و تجربی1 و 2 تقسیم شدند. گروه های تجربی 1 و 2 هر کدام به مدت دو هفته دوزهای50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره ی مذکور به صورت تزریق درون صفاقی(IP) دریافت نمودند. در مدت زمان ذکر شده گروه شم، آب مقطر به صورت (IP) دریافت کرد. گروه کنترل از آب و غذای استاندارد آزمایشگاهی در طی دوره آزمایش استفاده کرد. بعد از تزریقات موش ها تشریح شد. پارامترهای مورد بررسی شامل اندازه گیری غلظت هورمون های تستوسترون، LHو FSHبود. همچنین تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم، لایدیگ و سرتولی شمارش گردید. نتایج حاصله نشان داد که مقادیر سرمی هورمون LHدر گروه تجربی با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون FSHنیز در هر دو گروه تجربی کاهش معنی داری(05/0Pandle;)در مقایسه با گروه های کنترل و شم دارد. درصورتیکه هورمون LHدر گروه تجربی با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون تستوستروندر گروه های تجربی با دوزهای50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی دار (05/0Pandle;)در مقایسه با گروه کنترل و شم دارد. همچنین نتایج نشان داد که در تعداد سلو ل های اسپرماتید، اسپرماتوزوئید و لیدیگ در گروه های تجربی با دوزهای50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری (05/0Pandle;)در مقایسه با گروه های کنترل و شم وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و با توجه به افزایش تعداد سلول های لایدیگ و افزایش غلظت تستوسترون می توان نتیجه گیری کرد که زنجبیل ممکن است باعث تکثیر سلول های جنسی در موش های نر بالغ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ginger Extract (Zingiber officinal) on Spermatogenesis and Hormonal Axis of Pituitary- gonad in Mature Mice

نویسندگان [English]

  • فاطمه رحمانیان 1
  • وحید حمایت خواه جهرمی 2
  • امیراشکان مهجور 2
  • حسین کارگر 3
چکیده [English]

Ginger is one of the most valuable medical plants. It is a plant that contains most anti oxidant such as B, C and E vitamin. Also, this plant is effective in sexual ability. In this research, the effect of ginger extract has been investigated on hormonal axis of pituitary-gonad and spermatogenesis in mature mice of Balb/C. The used animals were 28 male mice with approximate weight about 26 to 31 grams and with the age about 60 days. The samples randomly were divided in to 4 groups that are contained control and sham and two group treatment. Treatment animals, received 50 and 100 mg/kg of mentioned extracts respectively two weeks, intraperitoneally. During mentioned period, sham group received distilled water in intrapritoneally. Control group used of food and water during. The concentration of LH, FSH and testosterone hormones was measured. Also, the number of spermatogonia, spermatocyte, sperm, spermatid, Sertoli, and Leydig cells were calculated. The concentration of LH hormone serum levels showed significant decrease in treatment 2 and the concentration of FSH hormone also in each two treatment groups in comparison with control and sham groups. The concentration of LH hormone indicated significant increase (pandlt;=0/05) in treatment 1 and the concentration of testosterone hormone in treatment 1, 2 group in comparison with control and sham groups. Also results indicated that in spermatid, sperm and leydig cell have significant increase in treatment 1, 2 in comparison with control and sham groups. So, according to obtained results and according to increasing of the number of leydig cells and testosterone concentration it can conclude that ginger may cause sex cell proliferation in adult male mice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ginger
  • Testis
  • Testosterone
  • Spermatogenesis
  • Mice