شناسایی فون پستانداران پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

نویسندگان

1 اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نایین

2 انجمن یوزپلنگ ایرانی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

پناهگاه حیات وحش عباس آباد یکی از بکرترین و دست نخورده ترین زیست بوم های کویری کشور به شمار می آید که با وسعت 300 هزار هکتار در حوزه استحفاظی شهرستان نایین در شرق استان اصفهان قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در میان اصلی ترین زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی در کشور، ضرورتا به عنوان پل ارتباط دهنده سایر جمعیت های کوچک و پراکنده یوزپلنگ در کشور عمل می نماید. از اینرو شناسایی و حفظ عباس آباد به عنوان یک چهارراه برای یوزهای ایرانی می تواند به بقای بلندمدت این گونه در کشور کمک نماید. همچنین این منطقه یکی از بهترین زیستگاه های گربه شنی، کاراکال و جبیر در استان اصفهان می باشد. این مطالعه در سال 89-1385 به منظور شناسایی فون پستانداران پناهگاه حیات وحش عباس آباد با تأکید بر گوشتخواران و طعمه های آنها در نائین اصفهان انجام شد که گونه های شناسایی شده عبارت بودند از: خارپشت ایرانی (Paraechinus hypomelas)، موش خانگی (Mus musculus)، جرد ایرانی(Meriones persicus)، جربیل بلوچی (Gerbillus nanus)، دوپای کوچک (Allactaga elater)، پامسواکی بزرگ(Jaculus blanfordi) ، تشی (Hystrix indica)، خرگوشaureus) (Lepus europaeus)، روباه معمولی(Vulpes vulpes)، روباه شنی(Vulpes rueppellii)، شاه روباه(Vulpes cana) ، شغال(Canis، گرگ(Canis lupus)، کفتار((Hyaena hyaena،گربه شنی(Felis margarita)، گربه وحشی (Felis silvestris)، کاراکال (Caracal caracal)، پلنگ(Panthera pardus) ، یوزپلنگ(Acinonyxjubatus)، گورخر(Equus hemionus)، قوچ و میش (Ovis orientalis)، کل و بز(Capra aegagrus) ، جبیر(Gazella bennettii

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Mammalian Fauna of Abbasabad Wildlife Refuge, Naein, Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • حسین اکبری 1
 • آرش صادقی 2
 • محمدصادق فرهادی نیا 2
 • محمدصفا گل محمدی 3
 • ویدا حجتی 4
چکیده [English]

Abbasabad Wildlife Refuge is one of the most intact desert ecosystems of Iran, with 300000 hectares area is located in Naein city in the eastern of Isfahan and because of insertion between the most original habitats of Asiatic cheetah, Acinonyxjubatus is considered as a connecting bridge for small and dispersed populations of cheetah in Iran. Hence protection of Abbasabad as a crossroad for Iranian cheetahs can help to the long-term survival of this species. This region also is one of the best habitats for Felis margarita, Caracal caracal and Gazellabennettii in Isfahan Province. The present study was conducted in 2006-2010 in order to identify the mammals, mainly from carnivores and their associated species. Identified species included: Paraechinushypomelas, Musmusculus, Merionespersicus, Allactaga elater, Jaculusblanfordi, Hystrixindica, Lepuseuropaeus, Vulpesvulpes, Vulpesrueppellii, Vulpescana, Canisaureus, Canis lupus, Hyaenahyaena, Felis margarita, Felissilvestris,Caracal caracal, Pantherapardus, Acinonyxjubatus, Equushemionus, Ovisorientalis, Capra aegagrus and Gazellabennettii.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mammals
 • Acinonyxjubatus
 • Caracal caracal
 • Abbasabad Wildlife Refuge
 • Naein
 • Isfahan