بررسی تأثیر فرومون‌های جنسی فرار رات ماده بر روی سطح پلاسمائی هورمون تستوسترون در دوران کودکی، بلوغ و پیری رات نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

2 گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران

چکیده

فرومونهاموادشیمیایی ترشح شده ازجانوران می باشندکه برای منظم ساختن جمعیتهای حیوانی وتعاملهای اجتماعی آنان دربین حیوانات هم نوع عمل می کند.فرمون های جنسی در پستانداران رفتارهای متنوعی از جمله رفتارهای تهاجمی در جنس نر، تسریع بلوغ، رفتارهای معاشقه ای، جفت یابی و والدینی در هر دوجنس و اختتام دوره بارداری در جنس ماده را باعث می گردد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر فرومون های رات ماده بر روی میزان هورمون تستوسترون رات نر در سنین کودکی، بلوغ و پیری، به کمک قفس مخصوصی که برای در اختیار گذاشتن فرومون های جنسی رات ماده بر روی جنس نر طراحی شده بود، استفاده گردید. سپس از رات های نر خونگیری به عمل آمده میزان پلاسمائی هورمون تستوسترون به روش تست هورمونی ELIZAاندازه گیری گردید. درراتنر۵۰روزهکودککهدرکنارمادهقرارنگرفتهبود(گروه کنترل)، میانگینسطحپلاسمایی هورمون تستوسترون ng/ml83/2بود که این میزان در گروه تجربی 55 روزه به ng/ml95/2رسید و در گروه تجربی 60 روزه به ng/ml03/3 و در گروه 65 روزه ng/ml58/3 افزایش یافت.درراتبالغنر۸۵روزهکهدرکنارمادهقرارنگرفتهبود(گروهکنترل)میزانسطحپلاسمایی تستوسترونng/ml67/7 تخمین زده شد، در حالی که در گروه های تجربی 90 روزه این میزان به ng/ml23/8 و در رات 95 روزه به ng/ml18/9 و در رات 100 روزه به ng/ml49/10رسید. اختلاف سطح هورمونی نسبت به گروه کنترل در pandlt;0.05معنی دار به دست آمد. دردورهپیریمیزانسطحپلاسماییهورمونتستوسترون کاهشپیداکردولیبازدرمقایسهراتنر 150 روزه(ng/ml77/7)کهدرکنارراتمادهبالغقرارنداشت (گروه کنترل) باگروههایتجربی۱۵۰روزه(ng/ml83/8)و 160 روزه (ng/ml16/9)افزایش معنی داری را نشان داد. اینیافتههانشانمی دهدکهفرومونهایجنسیراتمادهبررویسطحپلاسماییفرومون تستوستروندرسنینکودکی،بلوغوپیریتأثیرفزایندهدارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Sexual Pheromones of Female Rat on Testosterone Plasma Levels of Infant, Mature and Old Male Wistar Rat

نویسندگان [English]

  • حیدر آقابابا 1
  • اعظم لطافت 2
چکیده [English]

Pheromones are the chemical matters which secreted from animals and act for regulating animal populations and their social interactions. Mammals sexual pheromones cause various behaviors such as aggressive behaviors, acceleration in puberty, courtship behavior, sexual partner finding, paternal behaviors and pregnancy failing. In this research, we examined the effect of female rat pheromone on the male ratand#39;s plasma levels of testosterone in infancy, puberty and old age. By using special cage, we considered the effect of sexual pheromones without the interface of visual, auditory and tactile stimuli. We used ELIZA method for measurement plasma levels of testosterone in male rats. In 50-day male rats which were not placed next to the female rat (control group), the mean of plasma level of testosterone was 2.83 ng/ml that increased in 55-day (2.95 ng/ml), 60-day (3.03 ng/ml) and 65-day rats (3.58 ng/ml). In 85-day mature male rats which were not placed next to the female rat (control group), the mean of plasma level of testosterone was 7.67 ng/ml that increased in 90-day (8.23 ng/ml), 95-day (9.18 ng/ml) and 65-day rats (10.49 ng/ml). This increasing in p andlt; 0.05 was significant. Although the plasma level of testosterone decrease among of old age (7.77 ng/ml) but in comparison to experimental groups of 150-day (8.83 ng/ml) and 160-day old rats (9.16 ng/ml) that receive female pheromones, plasma levels of testosterone were increase significantly. This finding indicate that female sexual pheromones increase the plasma level of testosterone and reproductive activities in infancy, puberty and old age periods of male rats life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual pheromone
  • Testosterone
  • infancy
  • puberty
  • old age
  • Rat