بررسی اثر زنجبیل بر سردرد ناشی از مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری خوراکی ترکیبی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز

نویسنده

عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ارسنجان

چکیده

رشد جمعیت همیشه به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه توسعه کشورها می باشد. با بکار بردن برنامه های تنظیم خانواده می توان از این رشد جلوگیری کرد. قرص های پیشگیری از بارداری گروه دارویی هستند که سالانه توسط 70 میلیون زن در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. قرص های فوق دارای عوارض جانبی ناخواسته ای می باشند. یکی از عوارض جانبی قرص ها سردرد است که در عده ای از مصرف کنندگان دیده می شود. این عارضه گاهی عاملی است که ادامه مصرف قرص را به مخاطره می اندازد. زنجبیل ریشه گیاهی است که دارای خاصیت آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به ویتامین Eاست و به خنثی شدن رادیکال های آزاد کمک می کند. رادیکال های آزاد به عنوان مسبب التهاب می باشند. این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بوده که با هدف تعیین اثر زنجبیل بر سردرد ناشی از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی ترکیبی در شهرستان شیراز انجام و نمونه های واجد شرایط پژوهش به روش مبتنی بر هدف از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش تعداد 46 نفر (21 نفرگروه تحت درمان و 25 نفر گروه کنترل) همکاری داشته اند که برای آنان قبل و طی دو سیکل بعد از مصرف زنجبیل پرسشنامه از طریق معاینه و مصاحبه تکمیل شد. پرسشنامه دارای اطلاعات دموگرافیک و اطلاعاتی در زمینه هدف پژوهش می باشد. بعد از جمع آوری داده های مورد نظر، از طریق برنامه نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی (SPSS)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از طریق آمار توصیفی و استنباطی و آزمون آماری غیر پارامتریک کای اسکوئر و آزمون کوکران نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در رابطه با تأثیر زنجبیل کاهش معنی داری در میزان سردرد در گروه تحت درمان (001/0Pandlt;) مشاهده شد.به نظر می رسد که زنجبیل به علت داشتن خاصیت آنتی اکسیدان قوی و ضد التهاب در بهبودی سردرد ناشی از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

he Effect of Ginger on Headache of OCPs User’s Women in Shiraz Health Clinics

نویسنده [English]

  • خاطره صفوی نائینی
چکیده [English]

Irregular increase in the population has been always a hindrance to the development of the countries. So the use of FP programs can stop this irregular increase. Oral combine contraceptive pills are a group of drugs used yearly by 70 millions of women in the USA. These pills have unwanted side effects. One of the side effects is headache seen in some of users. This effect sometimes endangers the continuation use OCPs. Ginger is a root herb with higher antioxidant effects than vit E. It can neutralize free radicals. Free radicals are caused inflammation. In this randomized clinical trial the effects of ginger on headache after OCPs using evaluated in Shiraz. Based on this purpose of study, selecting cases that had studyandrsquo;s criteria was done. So 46 cases selected and randomly divided into two groups, 21 control group 25 treatment groups. The data was collected by questionnaire through clinical examination and personal interview in 1 cycle before and 2 cycle after treatment with ginger. Questionnaire has demographic and headache duration information. After data collecting we used SPSS. In statistical analysis descriptive, analysis and nonparametric measurement chi-square and Cochrane test were used. The results showed that significant decrease on headache between months in ginger group (Pandlt;0/001). It is concluded that ginger because of antioxidant and anti inflammatory effects can relief headache in OCPandrsquo;s user.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OCPs
  • Headache
  • Ginger