تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامعان

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

هارمالین، یکی از آلکالوئیدهایی است که در گیاهان مختلف مانند گیاه اسپند وجود دارد. این آلکالوئید اثر تحریکی برآزادسازی سروتونین و کاتکول آمینها درنقاط مختلف مغزی دارد.هم چنین اثر هالوسینوژن یا توهم زا نیز دارد.یکی از مهمترین اثرات فارماکولوژیک مشخص شده هارمالین،اثر مهاری آن بر آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAO)می باشد.همچنین آلکالوئید هارمالین با اتصال به جایگاه آگونیست معکوس رسپتورهای گابا Aطیف وسیعی از اثرات آنتاگونیستی بر علیه بنزودیازپینها ایجاد می کند و دخالت این گیرنده ها در ایجاد لرزش و تشنج مشخص شده است. این تحقیق به منظور ارزیابی آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین و مقایسه آن با آستانه تشنج PTZدر موش سوری نر نژاد NMRIصورت گرفته است. در این تحقیق گروه کنترل مثبت مورد تزریق ip،mg/kg45 از پنتیلن تترازول (PTZ) و گروه های دیگر تحت تزریق مقادیر ip، mg/kg5،10،20 از داروی هارمالین قرار گرفتند.پس از تزریقات فوق، علائم تشنجی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که آستانه تشنج درگروه کنترل مثبت برابر با mg/kg45 است وآستانه تشنج هارمالین مقدار mg/kg5 می باشد.به طوریکه دوز mg/kg5/2 از داروی هارمالین باعث بروز رفتار ترس شد و هیچگونه علامت لرزشی و تشنجی در این دوز مشاهده نگردید.بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که هارمالین با اتصال به جایگاه آگونیست معکوس رسپتورهای GABA_Aطیف وسیعی از اثرات آنتاگونیستی بر علیه بنزودیازپین ها ایجاد می کند و نشان داده شده که سیستم سروتونرژیک وگابا ارژیک CNSو نوروترانس میتر سروتونین نیزدرفعالیت تشنجی و لرزشی ناشی ازهارمالین درگیرهستند.در حالی که در تشنج ناشی از PTZجایگاه پیکروتوکسین گیرنده گابا دخالت دارد و جایگاه بنزودیازپین نقش ناچیزی دراثرات آن دارد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که هارمالین به شکل وابسته به دوز و به طور معنی داری باعث کاهش آستانه تشنجات می شود.(pandlt;0.01**وpandlt;0.001***)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Seizure Threshold due to Intrapritoneal Injection of Harmaline in NMRI Mice

نویسندگان [English]

  • غلامحسن واعظی 1
  • مهسا ترابی 2
  • عبدالحسین شیروی 3
چکیده [English]

Harmaline is one of the alkaloids that exist in different plant like Peganum harmala. This alkaloid has stimulative effect on realasing serotonin and katkol -amins in different parts of the brain.Also this alkaloid has hallucinogenic effect. one of the most important pharmacological effects of Harmaline is the inhibitory effect on Monoamine oxidase enzyme.Also Harmaline with attachment to Inverse agonist locus GABA-A receptors produced a wide range of antagonistic effects against benzodiazepins and interference of benzodiazepine receptors in produce seizure and tremor has show.This research has done to estimate seizure threshold due to intrapritoneal injection of Harmaline in comparison with seizure threshold pentylenetetrazole (PTZ) of male NMRI mice.In this research the positive control receive of amount 45mg/kg,ip of PTZ and the other groups were injected with 5,10,20 mg/kg,ip of Harmaline.After above injections, seizure symptom has been estimated.As result of this research indicate the seizure threshold in positive group (PTZ) is amount 45mg/kg and seizure threshold of Harmaline is amount 5 mg/kg.In conclusion can reveal that Harmaline with attachment to Inverse agonist locus GABA-A receptors produced a wide range of antagonistic effects against benzodiazepins and has show that gabaergic system and serotonin neurotransmitters are involved in seizure activity due to Harmaline.While in seizure due to PTZ,interfere picrotoxine locus of GABA receptor and benzodiazepine locus has partial role on its effects.The result of this research has been shown that Harmaline reduce seizure threshold dose dependent significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmaline
  • Mice
  • Seizure Threshold
  • Beta carboline
  • Peganum harmala
  • Alkaloids
  • PTZ