مطالعه هیستوشیمیایی بافت کبد ماهی مولیsphenops Pocilia ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی خصوصیات هیستوشیمیایی کبد ماهی مولی ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ در تاریخ بهمن ماه 1388 در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران انجام پذیرفت و تعداد 60 عدد ماهی مولی ماده جهت انجام مراحل هیستوشیمیایی در تعیین عناصر لیپید، پروتئین، خاکستر و رطوبت کل بافت مورد بررسی گرفتند. کبد های استحصال شده در ماهیان فوق الذکر در فریزری با دمای 70- تا زمان انجام آزمایشات نگهداری شدند. آزمایشات بر اساس آنالیز آماری داده ها، در بافت کبد اختلافات معنادارPandlt;0.05)) در میزان لیپیدو پروتئین در هر سه گروه دیده شد.اما در میزان رطوبت و خاکستر در سه گروه اختلاف معنادار مشاهده نشد. بررسی میزان خاکستر، رطوبت و پروتئین بافت کبد در گروه های مربوطه نشان داد که میزان این عناصر در گروه نابالغ از دو گروه پیش مولد و مولد بیشتر بود. اندازه گیری مفدار لیپید در بافت کبد ماهیان حاکی از بالاتر بودن مقدار این عنصردر گروه پیش مولد نسبت به گروه مولد و نابالغ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Histochemical Study of Female Mullie Liver Pociliasphenopsin Three Groups(Adults, Preadult and Immature)

نویسنده [English]

  • شبنم فراهانی
چکیده [English]

This research in order to evaluation of histolchemical characteristics of liver in female Mullie(Mullienesiae) in 3 groups(adult, preadult and immature ) performed on Bahman in 1388 at laboratory complex of Science and Research University in 60 fish specimens to do the histolchemical process( lipid, protein, ash and moisture). All of the liver tissues were kept in -70 ċ until doing the rest of experiments. According to statistical analysis The significant variation(Pandlt;0.05) has seen in all protein and lipid percentages of liver tissues in 3 groups but the significant variation wasnandrsquo;t seen in moisture and ash percentage of all groups. The evaluation of total ash, moisture and protein percentage of liver tissues showed that immature was higher than preadult and adult groups. The measurement of total lipid percentage of liver tissues revealed that lipid in preadult group was higher than adult and immature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histochemical
  • liver
  • female Mullie (adult
  • preadult and immature)