بررسی اثر ضد دردی رژیم غذائی حاوی روغن کنجد در موش های صحرائی نر جوان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهرـ مربی

3 دانشیار گروه بیولوژی دانشگاه شهید چمران

چکیده

روغن کنجد به عنوان حلال بعضی داروها در بررسی های فیزیولوژیک و فارماکولوژیک به کار می رود. با توجه به این که این روغن دارای مقادیر زیادی اسید چرب غیر اشباع و همچنین لسیتین می باشد، می تواند برخی از عملکردهای فیزیولوژیک بدن را تحت اثر قرار دهد. در این تحقیق اثر رژیم غذائی حاوی روغن کنجد به مدت یک، دو و چهار هفته برآستانه درد حاد مورد بررسی قرار گرفته است.

روش: در این مطالعه از موش های صحرائی نرN-MRIبا وزن 20andplusmn;200 گرم استفاده شد. حیوانات به دو گروه تقسیم شدند: ١) گروه کنترل که غذای معمولی دریافت کردند. ٢) گروه آزمایش که شامل سه زیر گروه بود. در این زیرگروه ها موش ها بطور متناوب به ترتیب 28، 42 و 56 روز با پلیت های حاوی روغن کنجد10% تغذیه گردیدند. در پایان هر دوره، تست hot plat و یا تست فرمالین انجام گردید.داده ها توسط ANOVAیک طرفه مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند.

نتایج:مقایسه آماری نشان داد که رژیم حاوی روغن کنجد در 28 روز با (Pandlt;0.002)و در 42 روز با (Pandlt;0.03)و در56 روز با (Pandlt;0.005)آستانه درک درد را در مقایسه با رژیم معمولی، در تست hot plate، افزایش داده است.تست آماری L.S.Dبصورت مقایسه Post hocنشان داد که رژیم حاوی روغن کنجد در 28 روز با (Pandlt;0.0001)و در42 روز با (Pandlt;0.0003)و در 56 روز با (Pandlt;0.0001)درفاز اول و همچنین این رژیم در 42 روز با (Pandlt;0.03)ودر 56 روز با (Pandlt;0.0005)در فاز دوم توانست بی دردی ایجاد کند.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رژیم غذایی حاوی روغن کنجد می تواند آستانه درک درد را در تستhot plat افزایش داده و در تست فرمالین ایجاد بی دردی کند. به نظر می رسد، وجود برخی مواد مثل لسیتین که پیش از استیل کولین می باشد و یا وجود برخی اسیدهای چرب غیراشباع مثل لینولئیک اسید (با تغییر سیالیت غشا یا دخالت در متابولیسم پروستاگلاندین ها و یا تاثیر بر سیستم گاباارژیک) موجب این امر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analgesic Effect of Dietary Sesame Oil in Young Male Rats

نویسندگان [English]

  • حسین محمدپورکارگر 1
  • منیره شفاهی 2
  • مهناز کسمتی 3
چکیده [English]

Sesame oil is applied in physiological and pharmacological researches as a solvent. It contains unsaturated fatty acids and lecithin. Physiological functions may be altered by these components. In this research, effect of dietary sesame oil on acute pain perception was studied.N-MRI male rats (200andplusmn;20 g) were used. Animals divided to two groups: control that ate plats without sesame oil and experimental group that divided to three subgroups that ate dietary plats that contain 10% sesame oil for 28, 42 and 56 days respectively. After 28, 42 and 56 days pain threshold was tested by digital hot plate and formalin. Data was analyzed by one way ANOVA.Hot plate test: Sesame oil diet decreased pain in the 28 days (Pandlt;0.002) and 42 days (Pandlt;0.03) and 56 days (Pandlt;0.005) significantly. In Formalin test sesame oil diet decreased pain in the 28 days (Pandlt;0.0001) and 42 days (Pandlt;0.0001) and 56 days (Pandlt;0.0003) significantly in early phase and also we found significant difference in 42 days (Pandlt;0.03) and 56 days (Pandlt;0.0005) in late phase of formalin test.Conclusion: Our data showed that dietary sesame oil could increase pain threshold. It seems that sesame oil lecithin (as a source for acetylcholine) or unsaturated fatty acid (altered plasma membrane properties or PGs metabolism or affects on GABAergic) involve in this pain threshold alternation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sesame oil
  • Unsaturated fatty
  • lecithin
  • pain
  • Hot plat test
  • Formalintest