اثرات اکستازی بر روی هموگرام در حضور و فقدان مهارکننده انتخابی سیستم سروتونرژیک در موشهای صحرایی ماده بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیستشناسی، فارس، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه زیست شناسی، کازرون، ایران.

چکیده

3 و 4 متیلن دی اکسی آمفتامین (اکستازی) به مقدار کم هم می تواند خطرآفرین باشد و مصرف دراز مدت به مقدار زیاد آن علاوه بر احتمال اعتیاد، ممکن است با نقایص روانی و اختلالات جسمی متعدد همراه شود.حیوانات مورد استفاده در این پژوهش 72 سر موش صحرایی ماده بالغ بود که به نه گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل 1- کنترل، 2- شاهد کنترل (سرم فیزیولوژی)، 3- شاهد فلوکستین (دوز حداکثر فلوکستین)، 4- گروه حداقل اکستازی، 5- گروه متوسط اکستازی، 6- گروه حداکثر اکستازی به ترتیب شامل دوزهای 5/2 و 5 و 10 (mg/kg.bw)، 7- گروه حداقل اکستازی و حداقل فلوکستین، 8- گروه متوسط اکستازی و متوسط فلوکستین و 9- گروه حداکثر اکستازی و حداکثر فلوکستین که شامل دوزهای 5/2 و 5 و 10 (mg/kg.bw)از هر کدام از اکستازی و فلوکستین است. فلوکستین 4 روز زودتر به حیوانات تزریق گردید. پس از طی 21 روز طول مدت تجویز داروها، نمونه های خونی جمع آوری گردید و سپس فاکتورهای خونی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج از طریق آزمون های آماری ANOVAو تی مستقل در سطح آماری 05/0Pandlt;مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که اکستازی احتمالاً به دلیل اثر بر روی میزان پرولاکتین و فلوکستین نیز احتمالاً به دلیل اثر بر روی میزان دوپامین باعث افزایش تعداد گلبول های سفید می شود و حضور توأمان اکستازی و فلوکستین سبب افزایش تعداد گلبول های سفید می شود اما این افزایش در گروه های اکستازی به تنهایی بیشتر است. اکستازی با تأثیر بر ترشح نوراپی نفرین و هورمون کورتیزول و ACTHتعداد لنفوسیت ها را افزایش می دهد اما به کار بردن توأمان اکستازی و فلوکستین احتمالاً با اثر بر رهاسازی سروتونین از پایانه های عصبی سبب کاهش تعداد لنفوسیت ها می شود. اکستازی احتمالاً به دلیل تأثیر بر مرگ از پیش تعیین شده (Apoptosis)باعث افزایش تعداد مونوسیت ها می شود اما به کار بردن توأمان اکستازی و فلوکستین احتمالاً به دلیل اثر فلوکستین بر دوپامین تعداد مونوسیت ها را کاهش می دهد. اکستازی با تأثیر بر روی ترشح هورمون کورتیزول و ACTHاحتمالاً باعث کاهش تعداد گرانولوسیت ها می شود و به کار بردن توأمان اکستازی و فلوکستین احتمالاً سبب کاهش تعداد گرانولوسیت ها به دلیل اثر فلوکستین بر هورمون های تیروییدی است اما اکستازی در این کاهش قویتر عمل می کند و حضور فلوکستین این اثر کاهشی را تضعیف می کند. به کاربردن توأمان اکستازی و فلوکستین سبب افزایش تعداد گلبول های قرمز می شود که احتمالاً به دلیل تأثیر غیرسازشی اکستازی بر روی دمای بدن و ترشح کورتیزول می باشد اما اکستازی به تنهایی بر تعداد گلبول های قرمز بی تأثیر است. اکستازی با تأثیر بر ترشح نوراپی نفرین باعث افزایش تعداد پلاکت ها می شود و مصرف توأمان اکستازی و فلوکستین نیز احتمالاً به دلیل اثر فلوکستین بر ترشح دوپامین سبب افزایش پلاکت ها می شود.با توجه به یافته های مطالعه، اکستازی و فلوکستین بر روی برخی از فاکتورهای خونی اثر کاهنده و بر روی برخی دیگر، تأثیر افزاینده دارد، لذا پیشنهاد می گردد در صورتی که نتایج تحقیقات تکمیلی در نمونه های انسانی مشابه نتایج این تحقیق باشد در مراجعه کلینیکی مسمومین به داروهای فوق برای پیشگیری از مرگ و میر بیماران به بررسی هموگرام آن ها نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Ecstasy on Hemogram in Presence or Absent Selective Serotonergic System Inhibitor (Fluoxetine) in Adult Female Rat

نویسندگان [English]

  • سید ابراهیم حسینی 1
  • سعید خاتم ساز 2
  • لاله سپهری آرا 2
چکیده [English]

The use of Ecstasy 3 , 4 Methylen Dioxy Amphetamine (Ecstasy) even in the little amount can be very dangerous and great dose of it for long period of time cause not only addiction but also may probably cause the psychological maladjustment and psychological disorders. The animals, which are used for this experiment, are 72- desert mouse of female sex, which is divided in to nine groups eight mice were placed. The groups are containing of 1:control group 2:witness group 3:fluoxetine witness 4:the group of minimum ecstasy 5:the group of intermediate ecstasy 6: the group of maximum ecstasy which contain doses of 2.5/5/10 (mg/kg.bw) consequently. 7: the group of minimum of ecstasy and fluoxetine 8:the group of intermediate of ecstasy and fluoxetine 9: the group of maximum of ecstasy and fluoxetine which contain doses of 2.5/5/10 (mg/kg.bw) of each them consequently. Fluoxetine interjected to animals four days sooner and after 21 days of ecstasy prescription, the blood samples were accumulated and after that the blood factors were analyzed. The results of data according to computer program of SPSS, and statistical tests of ANOVA and independent sample T-test were observed in the significant surface difference of Pandlt;0.05.Probably the effect of ecstasy on the amount of prolactine and fluoxetine and also on the amount of Dopamine causes the great increase on the mount of which globules. And the simehemeouse existence of ecstasy and fluoxetine cause the increase of white globules, but this increase was more in the mere ecstasy groups. With the affection of ecstasy on the secretion of Norepinephrine and cortisol hormone and ACTH, the great increase can be observed in the amount of lymphocytes. But the simehemeouse use of ecstasy and fluoxetine is come along with the separation of sertonine from the nervous terminals cause the decrease in the amount of lymphocytes. Ecstasy by the effect on the apoptosis death causes the increase in the amount of Monocytes, but the simehemeouse dose of ecstasy and fluoxietine on Dopamine. With the effect of ecstasy secretion of Cortisol hormone and ACTH we see the decrease in the amount of Granolocytes and thatandrsquo;s because of the effect of fluoxetine on the thyroid hormone, but ecstasy itself act strongly in this deduction and the existence of fluoxetine weaken this deduction effect. The simehemeouse use of ecstasy and fluoxetine probably cause the increase of red blood cell and thatandrsquo;s because of in compatible effect of ecstasy on the body temperature and serotonine of Cortisol, but the more dose of ecstasy has no effect on the amount of red cells. Ecstasy causes the increase of the amount of plaques by the effect on the secretion of Norepinephrine. The simehemeouse of this two cause the increase in the plaques and that is because of the effect of fluoxetine on the secretion of Dopamine. According to the findings, Ecstasy and fluoxetine on some blood factors lowering effect on the others, has a multiplier effect. So is recommended if additional research results in human samples is similar to findings in patients clinically poisoned by these drugs to prevent deaths of patients to review their Hemogram consider

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecstasy
  • Fluoxietine
  • Hemogram