تأثیر شکل فیزیکی جیره به صورت پلت و آردی برعملکرد دو سویه گوشتی آرین و راس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه علوم دامی، آستارا، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه شیلات، آستارا، ایران

چکیده

خوراک های طیور به سه شکل عمده پلت شده، کرامبل و آردی مصرف می شوند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر شکل فیزیکی جیره (پلت و آردی) بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین و راس در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل (2 سویه andtimes; 2 جنس andtimes;2 شکل فیزیکی جیره) به مدت 49 روز اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری شامل اضافه وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذا، درصد تلفات، درصد چربی محوطه ی بطنی، درصد بازده لاشه و درصد یکنواختی وزن گله بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دو سویه آرین و راس از نظر اضافه وزن نسبت به هم برتری ندارند، علی رغم این موضوع مصرف خوراک در سویه آرین بیشتر از راس می باشد در نتیجه ضریب تبدیل غذا در سویه راس بهتر از آرین شد. در کنار این صفات عملکرد بهتر راس از نظر درصد تلفات و درصد چربی محوطه ی بطنی باعث توصیه ی پرورش سویه راس نسبت به آرین می شود. همچنین به دلیل حصول عملکرد بیشتر جیره ی پلت نسبت به آردی از قبیل مصرف خوراک بیشتر، اضافه وزن بیشتر و ضریب تبدیل بهتر، استفاده از جیره ی پلت شده نسبت به جیره ی آردی در دو سویه آرین و راس توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Form of Ration to Pellet and Mash on Performance of two Hybrid Broilers of Arian and Ross Strains

نویسندگان [English]

  • ساسان خجسته شلمانی 1
  • مصطفی تاتینا 2
چکیده [English]

This study was conducted to convey the effect of physical forms of ration (pellet and mash) on performance of two commercial broiler strains (Arian and Ross) in factorial arrangement (2 strains andtimes; 2 sexes andtimes; 2 ration forms) in complete randomized design in 49 days period. Weight gain, feed consumption, and feed conversion ratio, percentage of mortality, abdominal fat, carcass efficiency and body uniformity were evaluated. It was concluded that there is no difference in body weight gain of Arian and Ross, but Ross consumed less feed than Arian which caused better feed conversion ratio in Ross. On the other hand lower mortality and abdominal fat in Ross strains made them better strains in comparison to Arian. Based on better feed consumption, weight gain and feed efficiency the pellet diet was recommended in comparison to mash diet in these strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pellet
  • mash
  • broilers
  • Arian
  • Ross