بررسی اثرات لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم لانگوم بر روی شاخص های خونی موش های ماده BALB/c آلوده به سالمونلا تیفی موریوم 14028ATCC

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی، زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زنجان، ایران

چکیده

پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های زنده ای هستند که مصرف آن به میزان کافی سبب افزایش سطح سلامت مصرف کننده شده و در درمان و برطرف نمودن عفونت های گوارشی در انسان و حیوانات با عامل سالمونلا تیفی موریوم استفاده می گردد. به همین لحاظ هدف از این تحقیق، مطالعه تأثیر مخلوط پروبیوتیکی در پیش گیری و درمان موش های ماده BALB/cآلوده به سالمونلا تیفی موریوم 14028ATCCو بررسی اثرات این مواد بر روی شاخص های خونی و سطح کلسترول سرم خون موش های آلوده است. در این تحقیق 18 سر موش ماده BALB/c8-6 هفته ای به سه گروه شش تایی تجربی، کنترل و شم تقسیم بندی گردیدند. پس از 35 روز پیش تیمار با مخلوط پروبیوتیکی (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم لانگوم) برای گروه تجربی و نرمال سالین برای گروه شم، به صورت خوراکی یک میلی لیتر سوسپانسیون باکتری CFU/ml)103(به صورت صفاقی به موش ها تزریق گردید. پس از طی دوره ی پیش تیمار از موش ها جهت آزمایش های شاخص خونی، خون گیری وپس از تشریح موش و بر داشتن طحال ، هموژنیزاسیون طحال انجام و تعداد باکتری ها سنجیده شد. بر طبق نتایج به دست آمده مخلوط پروبیوتیکی موجب کاهش تعداد سالمونلا تیفی موریوم، اندیکس طحالی و کبدی، کاهش اوزان کبد و طحال و افزایش تعداد لنفوسیت های خون گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of lactobacillus spp and bifidobacterium longum on heamatological factors in famale BALB/c mice infected with salmonella typhimurium

نویسندگان [English]

  • زینب عزیزی پور 1
  • مهدی رهنما 1
  • رضا شاپوری 2
چکیده [English]

Probiotics are live microorganisms that consuming them increase health. It is used in treating and resolving gastrointestinal infections in humans and animals, caused by Salmonella typhimurium. Therefore the aim of this research is to study the effects of probioticandrsquo;s mixture on prevention and treatment of female mice BALB/c infected with Salmonella typhimurium ATCC 14028, and to investigate the effects of Probiotics mixture on the blood indices and serum cholesterol level of the infected mice. In this study 18 female mice BALB/c aging 6-8 weeks were chosen and divided into three groups of six: experimental, sham and control. After treating the experimental group with a mixture of probiotic (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Ramnosus andBifidobacterium Longum) and sham with normal saline orally for 35 days, 1ml of suspension of bacteria (103 CFU / ml) was injected intraperitoneally to the mice in the three groups. After the pre-treatment period, blood samples were takes for testing blood indices. After dissecting the mice and removing spleen, the spleen homogenization was performed and the number of bacteria was counted. According to the results, mixture of probiotic reduced the number of Salmonella typhimurium, spleen and liver indices, reduced liver and spleen weights and increased the number of lymphocyte

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Salmonella typhimurium
  • BALB/c
  • Lactobacillus
  • Bifidobacterium