مطالعه هیستوشیمیایی و بررسی تجمع یون کلسیم وکربوهیدرات در بافت های کبد و تخمدان ماهی مولی سیاه ماده (Pocilia sphenops)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه بیولوژی دریا، تهران، ایران

2 دانشگاه الزهرا، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف محاسبه درصد خاکستر و رطوبت و بررسی کیفی تجمع یون کلسیم و کربوهیدرات در بافت های کبد و تخمدان ماهی مولی سیاه ماده(pocilia sphenops) بر روی 30 نمونه ودر سه گروه بالغ (مولد و پیش مولد) و نابالغ در بهمن ماه 1388 انجام پذیرفت. بر اساس آنالیز آماری، میزان خاکستر و رطوبت تخمدان در هر سه گروه مولد (4 ماهه)، پیش مولد (3 ماهه) و نابالغ(5/1 تا 2 ماهه) تفاوت های معناداری (Pandlt;0.05) از خود نشان دادند که در این میان تخمدان گروه نابالغ، پیش مولد و مولد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان خاکستر و رطوبت را به خود اختصاص دادند، اما در میزان خاکستر و رطوبت در بافت کبد هر سه گروه اختلاف معنادار مشاهده نشد. بررسی میزان خاکستر و رطوبت بافت کبد در گروه های مربوطه نشان داد که میزان این عناصر در گروه نابالغ از دو گروه پیش مولد و مولد بیشتر بود. رنگ آمیزی کلسیم به روش Von-kossaدر بافت های کبد و تخمدان نیز نشان دهنده افزایش تراکم این عنصر با نزدیک شدن به دوره بلوغ است. برای رنگ آمیزی کربوهیدرات کبد و تخمدان از روش PASاستفاده گردید. تجمع کربوهیدرات در تخمدان به ترتیب در گروه های مولد، پیش مولد و نابالغ و در کبد در گروه های نابالغ، مولد و پیش مولد به ترتیب افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histochemical Study and the Survey of Calcium and Carbohydrate Complex of the Liver and Ovary Tissues of Female Mullie (Pocilia sphenops (

نویسندگان [English]

 • شبنم فراهانی 1
 • شهلا جمیلی 1
 • مهدی سلطانی 1
 • فاطمه عباسی 2
چکیده [English]

This research was done in order to the evaluation of the ash percentage and moisture and qualified study of calcium and carbohydrate in ovary and liver of female Mullie in in 30 specimens and 3 groups (adult, preadult and immature) in Febriery, 2010. According to the statistical analysis, the ash and moisture percentage of ovary tissue in three groups including: adult (4-month-old), preadult (3-month-old) and immature (1.5-month-old) showed significant difference (Pandlt;0.05) and immature, preadult and adult groups had the maximum and minimum ash percentages, respectively; but no significant difference (Pandlt;0.05) was observed in all three groups. Ash and moisture percentage in liver tissues of immature mullie were higher than preadult and adult groups. Calcium staining by Von-kossa method in both liver and ovary tissues has shown that it will increase during growth and development. Staining of the carbohydrates in liver and ovary tissues was done by PAS method. The carbohydrateaggregation in ovaries increases in adult, preadult and immature groups; and, in liver increases in immature, preadult and adult groups, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • histochemistry
 • Calcium
 • Carbohydrate
 • liver
 • Ovary
 • Female Mullie
 • Pocilia sphenops