شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

خزندگان در کنترل بیولوژیکی طبیعت اهمیت بسزایی دارند. با توجه به غنای فون و فلور استان اردبیل و از آنجایی که بسیاری از مناطق این استان مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته، این تحقیق طی سال های 89-1388 در استان اردبیل، جهت شناسایی فون مارمولک های جنوب استان (اردبیل، خلخال، کوثر، نیر و نمین) انجام شد. نمونه ها از قسمت های مختلف مناطق مورد مطالعه به وسیله دست جمع آوری شده و از نمونه های زنده عکس و اسلاید تهیه شد و برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه جانور شناسی منتقل گشت. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که در مناطق مورد مطالعهسیزده گونه مارمولک متعلق به یازده جنس وچهار خانواده زیست می نمایند که عبارتند از: Ophisops elegans،Laudakia caucasica caucasica،Trachylepis aurata transcaucasica، Phrynocephalus persicus، ruderatus ruderatusTrapelus،Darevskia chlorogaster،Darevskia raddei raddei،Eremias strauch strauchi،Iranolacerta brandtii brandtii ،Lacerta media media،lacerta strigata،Ablepharus bivittatusوPseudopus apodus apodus.در میان خانواده های شناسایی شده، بزرگترین خانواده، Lacertidaeبا پنج جنس و هفت گونه می باشد.خانوادهAnguidaeبا یک جنس و یک گونه مارمولک در منطقه کمیاب می باشد. اکثر گونه ها برای اولین بار از جنوب استان اردبیل جمع آوری و گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of the Lizards Fauna in the Southern Parts of Ardabil Province, Iran

نویسندگان [English]

  • رامین محمدی آلوچه 1
  • حاجی قلی کمی 2
  • علیرضا داداشی 3
چکیده [English]

Reptiles are very important in the biological control of environment. Because of rich fauna and flora of Ardabil Province; and since, many regions of it have not been studied yet, so this research was done in order to identify the fauna of lizards in southern regions of Ardabil Province (Ardabil, Khalkhal, Kosar, Ner, and Namin) during 2009-10. Specimens were collected by hand from different parts of study regions. Pictures and slides were teken from the live samples and of them transferred to zoological laboratory. In this study 4 families,11 Genera and 13 species were identified, Including:Ophisops elegans,Laudakia caucasica caucasica, Trachylepis aurata transcaucasica,Phrynocephalus persicus,Trapelusruderatus ruderatus,Darevskia chlorogaster,Darevskia raddei raddei,Eremias strauchi strauchi, Iranolacerta brandtii brandtii,Lacerta media media,lacerta strigata, Ablepharus bivittatus, Pseudopus apodus apodus.amony family of Lizard fauna recognized in the south of Ardabil province ,the largest family is lacertidae with 7 species and 4 genera. And Anguidae family with one species and one genus is the rarest lizard. Many species were collected and recorded for the first time from south of Ardabil Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Lizard
  • Lacertidae
  • Anguidae
  • Ardabil province