گزارش دو گونه نماتود از جنس های Cobb, 1924 Acrobeloides و Bastian, 1865 Cephalobus (Nematoda: Cephalobidae) از استان سمنان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه بیماری شناسی گیاهی، دامغان، ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه گیاه پزشکی، کرمان، ایران

3 دانشگاه زنجان، گروه گیاهپزشکی، زنجان، ایران

چکیده

نماتودهای آزادزی خانواده Cephalobidaeباکتری خوار بوده و در غالب خاکها یافت می شوند. در بررسی نمونه های خاک استان سمنان دو گونه از نماتودهای این گروه شامل Cephalobus persegnisوAcrobeloidesnanusبه ترتیب از ریزوسفر علف هرز و زردآلو جداسازی و شناسایی گردیدند. در گونه ی اول برجستگیهای لبی وجود نداشته، لب های جانبی کوتاه بوده، اسپرماتکا و کیسه عقبی رحم کوتاه، دم استوانه ای بوده و در برخی از نمونه ها دارای زائده انتهایی می باشد. در گونه A. nanus، قسمت ابتدایی مری دوکی شکل و برجستگی های لبیغیردوشاخه و نوک تیز می باشد. در هر دو گونه کوتیکول غیرمنقوطو صاف، محفظه ی دهانی از سه قسمت cheilostom، gymnostomو stegostomتشکیل شده، اسپرماتکا و کیسه عقبی رحم کوتاه می باشد. جداول اندازه گیری و تصاویر مربوط به گونه ها تهیه گردیده است. هر دو گونه برای اولین بار از استان سمنان و دومین بار از ایران و افراد نر گونه C. persegnisبرای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of two species of the genera Acrobeloides Cobb, 1924 and Cephalobus Bastian, 1865 (Nematoda: Cephalobidae) from Semnan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • نگین امیرزادی 1
  • ابراهیم شکوهی 2
  • علی اسکندری 3
چکیده [English]

Free living cephalobid nematodes are bacteriovorus and found in the most soils. During study of soil samples from Semnan Province two species of this group viz. Cephalobus persegnis Bastian, 1865 and Acrobeloides nanus (De Man, 1880) Anderson, 1968 were isolated and identified from rizosphere of weed and apricot, respectively. The first species lacks labial probolae, short lateral lips, short spermatheca and postuterine sac, tail cylindrical and in some population have mucro. In Acrobeloides nanus corpus fusiform and labial probolae acute. Both species have smooth cuticle, stoma comprising cheilostome, gymnostome and stegostome, spermatheca and postuterine sac are short. Description, measurements and drawings were provided for both species. Thisis the first record of these species from Semnan Province and second record from Iran. Males of C. persegnisare found for the first time from Iran and are described here in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nematoda
  • Morphology
  • Cephalobus
  • Acrobeloides
  • description
  • Semnan
  • Iran