تأثیر L-NAME در ناحیه تگمنتوم شکمی بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین بر فراموشی القاء شده با مورفین در موش صحرایی نر بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، مربی گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، عضوباشگاه پژوهشگران جوان، شهر ری، ایران

3 دکتری داروسازی ، استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

نیتریک اکساید سنتاز در ناحیه تگمنتوم شکمی، که یک ناحیه کلیدی از مغز برای میانجی گری اثرات رفتاری مورفین و نیکوتین می باشد، یافت شده است. در این مطالعه نقش احتمالی L-NAMEمهارکننده ی نیتریک اکسایدسنتاز در ناحیه تگمنتوم شکمی بر روی اثرات نیکوتین روی یادگیری وابسته به وضعیت مورفین مورد مطالعه قرارگرفته است. این مطالعه تجربی روی 300 موش صحایی ویستار نر بالغ انجام گرفت. موش های صحرایی با کتامین هیدروکلراید به علاوه زایلزین بی هوش شده و سپس در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شدند. دو کانول در ناحیه تگمنتوم شکمی قرار داده شد. سپس حیوانات در دستگاه یادگیری اجتنابی غیر فعال مدل step-throughآموزش دیدند و 24 بعد از آموزش میزان تأخیر حیوان در ورود به خانه سیاه به عنوان معیار حافظه رت های نر نژاد ویستار اندازه گیری شد. تزریق پس از آموزش یا قبل از آزمون مورفین (mg/kg5/7 و5) موجب فراموشی می شود. فراموشی القاء شده با بکار بردن مورفین پس از آموزش با تزریق مورفین (mg/kg5/7 ،5) یا نیکوتین (mg/kg1 ،5/0) قبل از آزمون برمی گردد. جالب تر اینکه به کار بردن مقادیر غیرمؤثر نیکوتین (mg/kg1/0 ،05/0) همراه با مقدار غیرمؤثر مورفین قبل از آزمون، فراموشی القاء شده با مورفین را برمی گرداند. تزریق L-NAME(andmicro;g/rat2، 1، 5/0) باعث تخریب حافظه می شود و از بازگشت اثر مورفین روی حافظه، توسط نیکوتین جلوگیری می نماید. مجموع مشاهدات فوق پیشنهاد می نماید که یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با مورفین می تواند توسط سیستم نیکوتینی و نیتریک اکسایدی تعدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of L-NAME in the Ventral Tegmental Area in the Improving Effect of Nicotine on Amnesia Induced by Morphine on Adult Male Rats

نویسندگان [English]

  • مرتضی پیری 1
  • مریم السادات شاهین 2
  • مسعود ملکی 1
  • محمدرضا زرین دست 3
چکیده [English]

Nitric oxide synthase has been detected in ventral tegmental area, which is a key brain region that seems mediate behavioral effect of morphine and nicotine. In the present study, the possible involvement of L-NAME, a nitric oxide synthase inhibitor, in the ventral tegmental area in nicotineandrsquo;s effect on morphine state-dependent learning was investigated. This experimental study was performed on 300 Adult male Wistar rats. Rats were anesthetized with ketamine hydrochloride, plus xylazine and then placed in a stereotaxic apparatus. Two stainless-steel cannuale were placed in the ventral tegmental area. The animals trained in a step-through type inhibitory avoidance task, and tested 24h after training to measure step-through latency for the assessment of memory in male Wistar rats.Post-training or pre-test injection of morphine (5 and 7.5 mg/kg) caused amnesia. The amnesia induced by post-training administration of morphine restored by pretest injection of morphine (5 and 7.5 mg/kg) or nicotine (0.5 and 1 mg/kg). Interestingly, pre-test co-administration of ineffective doses of nicotine (0.05 and 0.1 mg/kg) plus ineffective dose of morphine (2.5 mg/kg) reversed the amnesia induced by morphine. Pre-test injection of L-NAME (1 and 2 andmicro;g/rat, intra-VTA) by itself impairs memory and prevents the nicotine reversal of morphine effect on memory. The ensemble of these observations suggests that morphine-induced state-dependent learning can be modulated through the nicotinic and nitric oxide systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ventral tegmental area
  • L-NAME
  • nicotine
  • Rat