تأثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر میزان کلسترول پلاسما در ماهی استرلیاد بالغ پرورشی (Acipenser ruthenus)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه شیلات،آستارا، ایران

2 دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

3 استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف ویتامین های Cو Eجیره بر میزان کلسترول پلاسمای خون ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)در مرکز تکثیر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام گرفت. 9 جیره غذایی شامل ترکیبی از مقادیر 0 ، 100 و 400 میلی گرم ویتامین Cاز نوع ال- اسکوربیل- 2- پلی فسفات (APP) و 0، 100 و 400 میلی گرم ویتامین Eاز نوع دی- آلفا توکوفرول در کیلوگرم غذا در دو تکرار و به مدت 15 هفته جهت پرورش ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. پس از عادت دهی ماهیان با غذای مصنوعی، تعداد 15 عدد ماهی استرلیاد با وزن متوسط 28/14 andplusmn;92/350 به هر یک از هجده تانک در نظر گرفته شده معرفی گردید. ماهیان روزانه به میزان 2% از وزن تر بدنشان مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان هفته پنجم و پانزدهم آزمایش تعداد 3 عدد ماهی از هر تانک به صورت تصادفی انتخاب شده و مورد خون گیری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز نمونه های خون نشان داد که بیشترین میزان کلسترول در پایان هفته های پنجم و پانزدهم به ترتیب مربوط به تیمارهایmg/kg 100C0Eوmg/kg 400C100E(جیره های2و6) وmg/kg 0C100E(جیره 4) بود (05/0 andgt;P). و کمترین میزان کلسترول در پایان هفته پنجم مربوط به تیمار mg/kg 100C100E(جیره 5 ) و در پایان هفته پانزدهم مربوط به تیمار mg/kg 100C400E(جیره 8 ) بود (05/0 andgt;P). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سطوح مختلف ویتامین های Cو Eجیره می تواند بر نوسانات میزان کلسترول پلاسمای خون ماهی استرلیاد پرورشی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Diets Supplemented with Vitamins C and E on Plasma Cholesterol in Adult Sterlet, Acipenser ruthenus

نویسندگان [English]

  • مصطفی تاتینا 1
  • محمود بهمنی 2
  • مهدی سلطانی 3
  • مهتاب قریب خانی 1
چکیده [English]

This study was conducted in order to characterize the different levels of dietary vitamin Cand vitamin E on plasma cholesterol of sterlet in propagation center of Sturgeon Research Institute. Nine experimental diet including threelevels of vitamin E, D-alpha-tocopherol, (0, 100 and 400 mg kg1- diet) andthreelevels of vitamin C, L-ascorbyl-2-polyphosphate, (0, 100 and 400 mg kg1- diet) wereprepared and used for feeding fish in two replicates for 15 weeks. After fish adaptations with artificial food, 15 sterlets (Acipenser ruthenus) with the average weight of 350.92andplusmn;14.28g were divided into 18 tanks. The fish were fed 2% their wet body weighs. Blood samples were obtained from three fish of each tank at the end of week 5 and week 15. The results of blood analysis showed that the highest amount of cholesterol at the end of week 5 was observed in E0 C100 mg/kg and E100 C400 mg/kg treatments (diets 2 and 6) and at the end of week 15 was observed in E100 C0 mg/kg treatment (diet 4) (Pandlt;0.05). On the other hand the lowest amount of cholesterol at the end of week 5 and week 15 was observed in E100 C100 mg/kg (diet 5) and E400 C100 mg/kg (diet 8), respectively (Pandlt;0.05). The results of this study revealed that different levels of vitamin C and vitamin E may have some effects on cholesterol fluctuations of sterlet

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitamin C
  • vitamin E
  • Cholesterol
  • Sterlet
  • Acipenser ruthenus