اثر استات دسموپرسین در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد (HPG) بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش صحرایی نر در زمان بلوغ

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، فارس، ایران.

چکیده

استات دسموپرسین (DA)یکی آگونیست های وازوپرسین است که با اتصال به گیرنده های خود در بیضه بر روی سلول های لیدیگ تأثیر مستقیم می گذارد. در تحقیق حاضر تأثیر این دارو در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور هورمونی هیپوتالاموس هیپوفیز گناد (HPG)بر سطوح استروئیدهای جنسی موش صحرائی نر در زمان بلوغ مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی از 50 سر موش صحرایی ماده بالغ و 20 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار استفاده شد. بعد از باردار شدن موش ها به 5 گروه 10 تایی شامل گروه کنترل (فاقد تیمار)، گروه شاهد 1 و تجربی 1 که به ترتیب دریافت کننده آب مقطر و g/kgandmicro;6 DAبه صورت پریناتال، گروه های شاهد 2 و تجربی 2 (فاقد تیمار) که نوزادان آن ها بعد از تولد به ترتیب آب مقطر و g/kgandmicro;6 DAرا در دوران نئوناتال دریافت نمودند، تقسیم شدند. تزریق ها به صورت درون صفاقی انجام شد. در ابتدای هفته نهم بعد از تولد، سطوح سرمی هورمون های جنسی با استفاده از روش الکتروشیمی لومینانس اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد سطوح سرمی استروئیدهای جنسی موش صحرائی نر در زمان بلوغ به دنبال دریافت DAدر زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور HPGنسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشت، لذا احتمالاً DAبا دوز فوق در دوران بارداری از جفت عبور نکرده و بر تکوین پریناتال محور HPGموثر نبوده است. همچنین با توجه به این که در اولین هفته پس از تولد تکوین سلول های لیدیگ انجام نمی شود و گیرنده های موجود بر آن فعال نمی باشند، فرآیند استروئیدوژنز آنها در زمان بلوغ به دنبال دریافت DAدر فاز نئوناتال دستخوش تغییر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Desmopressin Acetate during the Prenatal and Neonatal Development of the Hypothalamus-Pituitary-Gonadal Axis on Serum Levels of Sexual Hormones at Puberty in Male Rats

نویسندگان [English]

  • سید ابراهیم حسینی
  • مختار مختاری
  • گلشید ساکی
چکیده [English]

Desmopressin acetate (DA) is one of the synthetic replacements of vasopressin. Considering the possible effects of this medication on the reproductive system, in the present study the effects of this medication during fetal and neonatal development of the hypothalamic pituitary gonadal (HPG) axis on sexual hormones of peripubertal male rat offspring was determined. In this experimental study fifty female and twenty adult male wistar rats were used. after becoming pregnant, females were divided into five groups of ten including the control group (no treatment), Sham group 1 and experimental group 1 which received intraperitoneal injection of distilled water and 6mcg/Kg/day DA, prenatally, and Sham group 2 and experimental group 2 that received nothing, but their offspring received intraperitoneal injection of distilled water and 6mcg/Kg/day DA, neonatally. At ninth weeks after birth, the concentration of sexual hormones was measured by Electrochemiluminescence. The results were statistically analyzed by one-way ANOVA test. The results indicate that the concentration of sexual hormones in prenatally and neonatally treated male rats was not significantly different than the control group. It is suggested that DA doesnandrsquo;t cross the placenta and doesnandrsquo;t interfere with fetal development of HPG axis of male rat offspring. Also, because of the stopped development of leydig cells and its inactivated receptors during neonatal period, the steroidogenesis of leydig cells during pripubertal period wouldnandrsquo;t undergo the effects of DA which was injected at the first week of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desmopressin acetate
  • HPG
  • Neonatal
  • Prenatal
  • Sexual hormones