بررسی اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش های سوری نژاد Balb/C

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران

چکیده

زخم روده ی بزرگ یک بیماری مزمن التهابی است. رادیکال های آزاد با کاهش عوامل ضداکسیدان باعث افزایش شدت این بیماری می شوند. سیلی مارین یک ترکیب فلاونوییدی است که از گیاه خارمریم به دست می آید و دارای مواد ضداکسیدان می باشد و از واکنش های التهابی مانع می گردد. در این مطالعه، اثر سیلی مارین در درمان زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش های سوری بررسی گردیده است. از 32 موش سوری بالغ نژاد Balb/Cبه وزن تقریبی 4 andplusmn;36 گرم استفاده و به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل بدون ایجاد بیماری، گروه شاهد دارای زخم روده بدون تحت درمان و گروه های تحت درمان تیمار دارای زخم با 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم سیلی مارین که به صورت خوراکی داده شد. موش های گروه تیمار روزانه و به مدت یک هفته بعد از ایجاد بیماری سیلی مارین دریافت کردند. داروها به صورت گاواژ داده شد. برای ایجاد زخم، یک میلی لیتر اسید استیک 4% به صورت درون رکتومی تزریق شد. یک هفته بعد از تشخیص زخم، قسمتی از نمونه کولون برای مطالعات بافتی برداشته و آسیب های کولون به روش موریس و مورتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که سیلی مارین، التهاب و زخم ایجاد شده توسط اسید استیک را درمان و ترمیم می کند. چون زخم روده یک بیماری مزمن است، مصرف سیلی مارین می تواند در جلوگیری از برگشت بیماری مؤثر باشد. می توان چنین نتیجه گیری کرد با توجه به اینکه درمان با سیلی مارین اثرات جانبی استفاده از داروهای شیمیایی را ندارد بنابراین می تواند به عنوان روشی جهت درمان و پیشگیری از این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of silymarin effect on colon ulcer induced acetic acid in mice Balb/C

نویسندگان [English]

  • وحید حمایت خواه جهرمی
  • حبیب الله جوهری
چکیده [English]

Colonulcer is an inflammatory chronic colon disease and free radicals play an important role in its pathogenesis. Free radicals increase the severity of the disease by decreasing the antioxidants. Silymarin is a flavonoid component that itand#39;s extracted of Silybum marianum. Silymarin contains antioxidants and inhibits the inflammatory reactions. The aim of this research is the investigation of anti- inflammatory effect of silymarin in the treatment of colon ulcer induced acetic acid in mice Balb/C spicies.In this study, 32 mice are divided into 4 groups (n=8).These groups include:control group with no colitis report, the Sham group with colitis report that are not treated and the groups with colitis report that received 10 20 mg/kg B.W. of silymarin orally.The treatment groups received silymarin daily, for 1 week after having the disease. The drugs are fed to the mice per oral using gaster tubes. To induce colitis, 1 ml of acetic acid (%4) is injected into the rectum. In the one week after induction of colitis, the animals sacrificed and the damages of the colon investigated in Morris and Murthy methods. The result of this study shown acetic acid causes severe inflammation and damages of the colon. Because colit ulcerative is an acute disease so, use of silymarin is effective in improving of the inflammation and repair of the colon ulcer induced acetic acid. So, use of silymarin can be considered as a way for the treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acetic acid
  • Colon ulcer
  • silymarin
  • Mouse