بررسی اثر عصاره ی الکلی دانه ی شنبلیله بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

کنترل جمعیت یکی از مسائل مهم در جوامع می باشد که اغلب با استفاده از داروهای شیمیایی پیشگیری از بارداری انجام میشود. امروزه دستیابی به روش های مطمئن تر که عوارض جانبی کمتری داشته باشد و همچنین توسط مردان کاربرد داشته باشند مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق سعی در بررسی اثرات دانه ی شنبلیله بر روی اسپرماتوژنز دارد. در این مطالعه، از موش سوری نر بالغ نژاد NMRI ، 3 ماهه (وزن تقریبی3 andplusmn;30 گرم) استفاده گردید. حیوانات به 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل (هر گروه 8 موش) تقسیم شوند. چهار گروه تجربی به مدت 16 روز به ترتیب دوزهای 70، 140، 280 و 560 ، میکرولیتر بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره الکلی دانه شنبلیله دریافت کردند. در همین مدت گروه کنترل، سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی دریافت کردند. سپس در روز 17 خونگیری به عمل آمد و میزان هورمون های تستوسترون، FSHو LHمورد سنجش قرار گرفت. بعد از خونگیری، حیوانات هر گروه مورد مطالعات مورفومتریک و هیستولوژیک قرار گرفتند. وزن و حجم بیضه، وزن اپیدیدیم و تعداد اسپرم های موجود در اپیدیدیم مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی آماری از تست ANOVAاستفاده شد و آزمون تکمیلیTukey انجام شد ( 05/0andgt;P). بین وزن و حجم بیضه و وزن اپیدیدیم گروه های تجربی با کنترل اختلاف معنی دار مشاهده نشد. در میزان هورمون تستوسترون و LH بین گروه کنترل و گروه های تجربی اختلاف معنی دار مشاهده نشد ولی در میزان FSH بین گروه کنترل و گروه های تجربی اختلاف معنی دار مشاهده شد. همچنین در میزان اسپرم موجود در اپیدیدیم بین گروه کنترل و گروه های تجربی کاهش معنی دار مشاهده شد. کاهش چشمگیر در میزان اسپرم ها در نتیجه کاهش میزان هورمون FSH نشانگر تأثیر دانه گیاه شنبلیله در کاهش فعالیت های تولیدمثلی جنس نر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Effect of Fenugreek Seed Extract on HPG Axis and Spermatogenesis in Male NMRI Mouse

نویسندگان [English]

  • عبدالحسین شیروی
  • بهناز نجفی
  • هومن شجیعی
چکیده [English]

Population control is an important problem in the society that performs by chemical contraceptive drugs. Today, using the safer methods with lesser side effects and the usability of them for men were concerned more than before.In this research, the effects of fenugreek seed were studied on the spermatogenesis. Itand#39;s hopeful; this study could present a new drug in population control that use by men.In this study, the mature male mice, NMRI strain, 3 month old (30andplusmn;3 g) were used. Animals were divided into the four experimental groups and the one control (8 mice in each group). Experimental groups were obtained 70, 140, 280 and 560 Ml/kg dosage of alcohol extracts of fenugreek seed during 16 days. In this period, control group was obtained physiological serum by intraperitoneal injection. Then in 17th day, animalsand#39; blood was taken for hormone assays of measuring the testosterone, LH and FSH hormones. After that, animals were morphometrically and histologically studied and testis weight and volume, epididym weight and the number of sperms in epididyms. Statistical results were analyzed by ANOVA, tukey test (pandlt;0.05). There were no significant differences between testis weight and volume and epididym weight between experimental and control groups. There were no significant differences in testosterone and LH levels between experimental and control groups, but there was significant difference in FSH level between them.Significantly decrease was observed in the number of sperm in epididym between experimental and control groups. Obvious decreasing of sperms in the result of reduction of FSH level, confirm that the fenugreek seed extract effects on decreasing of male reproductive activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fenugreek
  • Mouse
  • Testis
  • Testosterone
  • LH
  • FSH