تأثیر تزریق هم زمان درون صفاقی هارمالین و PTZ بر مسیرهای سروتونرژیک و گاباارژیک و آستانه تشنج در موش سوری نر نژاد NMRI

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

صرع یکی از اختلالات عصبی مزمن در انسان می باشد. این بیماری در مجموع از روی حملات متناوب حرکتی، حسی، اتونومیک و یا روانی مشخص می گردد. در این بیماری عمل مغز دچار اختلال شده و با علایمی مختلف، ناگهانی، زودگذر و عودکننده همراه است که معمولاً سطح هوشیاری دچار اختلال می شود. هدف از این مطالعه بررسی تداخل عمل ترزیق درون صفاقی هارمالین وPTZبر آستانه تشنج و تأثیر آن بر مسیرهای سروتونرژیک وگاباارژیک می باشد. آزمایش ها روی موش های سفید آزمایشگاهی نژادNMRI از جنس نر با محدوده وزنی25 الی30 گرم انجام گرفت. دراین مطالعه موش ها به پنج گروه هشت تایی گروه بندی شدند. دو گروه از موش ها به عنوان گروه های شاهد به تفکیک مورد تزریق درون صفاقی mg/kg5 از داروی هارمالین وmg/kg45 از داروی PTZقرارگرفتند. سه گروه از موش ها نیز به عنوان گروه های تیمار مورد تزریق همزمان mg/kg45 ازPTZو مقادیرmg/kg20,10,5 از هارمالین قرارگرفتند. پس ازتزریق دارو پاسخ های تشنجی به صورت مشاهده مستقیم و به مدت 20 دقیقه ثبت شد. بعد از انجام آزمایشات اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری TukeyوANOVA آنالیز گردید. نتایج مطالعه نشان داد آستانه تشنج PTZبرابرباmg/kg45 وآستانه تشنج هارمالین دوزmg/kg5 بود. به طوری که در پیش آزمون استفاده از دوزهای پایین تر هیچگونه علائم لرزشی و تشنجی را نشان نداد. همچنین هارمالین به صورت وابسته به دوز و به طور معنی داری باعث کاهش آستانه تشنجات گردید. نتایج این مطالعه نشان داد تزریق درون صفاقی و همزمان هارمالین و PTZباعث کاهش آستانه تشنجات شد وعلائم تشنجی زودتر بروز پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Synchronus Intraperitoneal Injection of Harmaline and PTZ on Serotonergic and Gabaergic Pathways and Seizure Threshold in NMRI Male Mice

نویسندگان [English]

  • غلامحسن واعظی
  • فاطمه نصیرزاده
چکیده [English]

Epilepsy is one of the chronic disorders of nervous system in human being. Totally, this disease is distinguished by motor, sensory and psychic periodic attacks. This disease disrupts the brain function and it is accompanied by different, abrupt, transitory and returnable symptoms that usually, the conscious level gets disruptive. The goal of this research is the study of intraperitoneal injection effects of harmaline and PTZ on seizure threshold and its effect on serotonergic and gabaergic pathways. The experiments were carried out on male mice (NMRI) with approximateweigh of 25-30 gr. In this study, the animals divided into five groups of eight: experimental and sham. Sham groups received intraperitoneal injection of harmaline (dose of 5mg/kg) and intraperitoneal injection of PTZ (dose of 45mg/kg). Three experimental groups received synchronous injection of PTZ (dose of 45mg/kg) and different doses of harmaline (5, 10, 20 mg/kg). After drug injection, seizure reflexes have been recorded through direct observation for 20 minutes. The obtained information was analyzed by applying statistical tests (Tukey and ANOVA). The results of this study have shown that in sham group seizure threshold of PTZ was a dose of 45mg/kg and harmaline seizure thresholdwas a dose of 5mg/kg. Whereas, in pre-test applying of low doses has not shown any symptoms of tremor and seizure, also harmaline in case of dependent dose and significantly has reduced seizures threshold. The results of this study have shown that synchronous and intraperitoneal injection of harmaline and PTZ have reduced the seizure threshold and seizure symptoms have revealed earlier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmaline
  • PTZ
  • Seizure Threshold
  • Serotonergic pathway
  • Gabaergic pathway
  • Mice