بررسی بیوسیستماتیک لاک پشت مهمیزدار ( Testudo graeca) در شمال غرب ایران

نویسنده

دانشگاه ایروان، گروه زیست‌شناسی، ایروان، ارمنستان

چکیده

به منظور مطالعه تنوع جمعیت های Testudo graecaدر شمال غرب ایران، تعداد 30 نمونه لاک پشت ماده بالغ از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان در حد فاصل اردیبهشت 1387 تا اردیبهشت 1389 جمع آوری گردید. رفتارهای زیستی نیز بررسی شد و 40 صفت مورفولوژیکی در سه جمعیت مذکور اندازه گیری شد. تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) منجر به استخراج سه مؤلفه معنی دار شد که به ترتیب 80.32% ، 4.38% و 3.22% تغییرات را توجیه می کنند. پراکنش نمونه ها بر اساس مؤلفه ها نشان داد که جمعیت ها در استان های مورد مطالعه نزدیک به هم واقع شده اند. تحلیل ممیزی (DFA)نیز منجر به استخراج دو تابع معنی دار شد که به ترتیب 53.6% و 46.4% تغییرات را توجیه می کنند. پراکنش نمونه ها بر اساس تابع اول و دوم نشان می دهد که جمعیت ها کاملاً از هم جدا شده اند. این نتایج می تواند بازتاب شرایط جغرافیایی، اکولوژیکی و زیستگاهی متفاوت مناطق مورد مطالعه باشد. تحلیل خوشه ای نیز جمعیت ها را در خوشه ای واحد دسته بندی کرده است، ولی یکی از نمونه های آذربایجان غربی در خوشه ای جداگانه واقع شده است به طوری که می توان آن را به عنوان یک فرم جدید در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Biosystematics Study on Testudo graeca in the North Western Iran

نویسنده [English]

  • نسیم هزاوه
چکیده [English]

In order to find out diversity of Testudo graeca populations in the north western of Iran, 30 adult females were studied in East Azerbaijan, West Azerbaijan and Zanjan Provinces from April 2008 to April 2010. The natural history of specimens is presented. Forty morphometric characters in three populations have been measured. Principle Component Analysis (PCA) exploited three means components. The components expressed 80.32%, 4.38% and 3.22% changes, respectively. Dispersion of Specimens based on components showed that all populations are placed closed to each other. Discriminant Factor Analysis (DFA) educed two meaningful Factors that expressed 53.6 % and 46.4% changes. Dispersion of Specimens based on Factor 1 and 2 demonstrated that all populations were separated, distinctly. It seems that habitat differences, geographical and ecological situation are the reason for this separation. Cluster analysis showed all of populations were placed in a same cluster, but one of specimens of West Azerbaijan was placed in separate branch. So this interesting finding can be inferred by new form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Testudo graeca
  • East Azerbaijan
  • West Azerbaijan
  • Zanjan