گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد دامغان

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

به منظور شناسایی نماتودهای آزاد باکتریخوار خانوادهCephalobidaeدر استان سمنان حدود 200 نمونه خاک از نواحی طبیعی طی سالهای 1386 تا 1388 جمع آوری گردید. در این بررسی دو گونه از جنس EucephalobusSteiner, 1936شامل E.mucronatus(Kozlowska andamp; Roguska-Wasilewska, 1963)Andrandaacute;ssy, 1967از ریزوسفر درخت جنگلی و هویج و E.striatus(Bastian, 1865) Thorne, 1937از ریزوسفر درخت بید، خاک و رودخانه جداسازی و شناسایی شدند. در هر دو گونه برجستگیهای لبی (labial probolae)کوتاه و نوک تیز بوده ولی در گونه E. mucronatusدم دارای زائده انتهایی و در گونه E. striatusدم بلند و تا حدودی گرزی شکل است. در گونه های مذکور کوتیکول غیرمنقوطو صاف، محفظه دهانی از سه قسمت cheilostom، gymnostomو stegostomتشکیل شده، اسپرماتکا آفست و کیسه عقبی رحم کوتاه می باشد. توصیف گونه ها، جداول اندازه گیری و تصاویر مربوط به آن ها تهیه گردیده است. هر دو گونه برای نخستین بار از استان سمنان و دومین بار از ایران و افراد نر گونه E. striatusبرای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Report of Two Nematode Species of the Genus Eucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) form Natural Areas of Semnan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • نگین امیرزادی 1
  • ابراهیم شکوهی 2
  • علی اسکندری 3
چکیده [English]

In order to identification of free-living and bacterivorous nematodes belonging to the family Cephalobidae, about 200 samples were collected from natural areas of Semnan province during 2007 to 2009. In this study two species of the genus Eucephalobus Steiner, 1936 viz. E. mucronatus (Kozlowska andamp; Roguska-Wasilewska, 1963)Andrandaacute;ssy, 1967 in association with rhizosphere of a forest tree and carrot and E. striatus (Bastian, 1865) Thorne, 1937 in association with willow, soil and river were isolated and identified. Both species having short and acute labial probolae while E. mucronatus having cylindrical tail with mucron (vs E. striatus having longer tail with prominent ending). In two mentioned species, stoma including cheilostome, gymnostome and stegostome, spermatheca offset and postuterine sac short. Description, measurements and drawings are provided for these species. This is the first record of these species from Semnan province and second report from Iran and males of E. striatus are described from Iran for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nematoda
  • Morphology
  • Eucephalobus
  • description
  • Semnan
  • Iran