بررسی عمل آوری شور و بسته بندی وکیوم بر برخی پارامترهای فساد چربی ماهی کفال طلائی (Liza aurata) در زمان نگهداری در سردخانه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیلات، قائم شهر، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات عمل آوری شور و بسته بندی وکیوم (درشرایط خلاء) بر برخی پارامترهای فساد چربیماهی کفال طلائی(Liza aurata)درطی90 روز نگهداری در سردخانه (دمای 4 درجه سانتی گراد) می باشد. آزمایشات جهت بررسی فساد چربیشامل اندازه گیری پراکسید(PV)و تیوباربیتوریک اسید (TBA)بود که درفواصل زمانی 0 ، 30 ، 60 و 90 روز انجام شد. نتایج نشان داد میزان PVدر طی دوره نگهداری افزایش قابل توجهی داشه است. برای بررسی آماری نتایج از آزمون های Tukeyو آنالیز واریانس یکطرفه ANOVAبانرم افزار SPSSاستفاده شد. معنی دار بودن نتایج حاصل از هر تیمار با نتایج سایر تیمارها مقایسه شد.در پارامترهای اندازه گیری شده اختلافآماریمعنادار pandlt;0.05بین تیمارها دیده شد. نتایج این بررسی نشان داد که فساد چربی به عنوان یکی از پارامترهای فساد شیمیایی در طول دوره نگهداری مهمترین عامل محدود کننده بوده و می توان از عدد پراکسید در تعیین کیفیت این محصول استفاده نمود. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات، بهترین زمان مصرف ماهی کفال طلائی شور در بسته های وکیوم در صورت نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 30 روز اعلام می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Brining and Vacuum Packaging on Some Quality Aspects Such as Lipid Deterioration of Liza aurata Stored at 4ºC

نویسندگان [English]

  • مریم علی 1
  • مسعود هدایتی فرد 1
  • رضا پورغلام 2
  • شبنم گازرانی فراهانی 3
  • مینو رضایی 3
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate some quality aspects such as lipid deterioration on Vacuum Packed (VP) brined golden mullet Liza aurata during 90 days of storage at 4andordm;C. Peroxide Value (PV) and thiobarbituric acid (TBA) were analysed to determine lipid deterioration at intervals of 0, 30, 60 and 90 days.The data was analyzed by Tukey test and ANOVA. Increasing in PV and TBA were found to be statistically significant in the VP brined golden mullet through out storage (Pandlt;0.05). This study showed that lipid deterioration can be considered as one of the chemical assessment to determine the shelf life of VP brined golden mullet during storage.Based on data the best shelf life was found 30 days for VP brined golden mullet stored at 4andordm;C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brining
  • Liza aurata
  • Vacuum packing
  • Storage