وضعیت زادآوری یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه کشت و صنعت هفت تپه و میان آب در استان خوزستان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه محیط زیست، خوزستان، ایران

2 مجتمع آموزش عالی بهبهان، دانشکده منابع طبیعی ، گروه محیط زیست، بهبهان، ایران

چکیده

یاکریم با نام علمیStreptopeliadecaocto متعلق به خانواده Columbidaeیکی از گونه هایی است که به وفور در استان خوزستان مشاهده می شود. این مطالعه حاصل پژوهشی است که از تاریخ 19 فروردینماه 1389 تا 3 تیر 1389 ادامه یافت. تولید مثل یاکریم (Streptopelia decaocto) با مشاهده رفتار تخم گذاری از 7 اردیبهشت ماه آغاز شد و با پرواز آخرین جوجه در تاریخ 3 تیر ماه خاتمه یافت. در طول مدت مطالعه مجموعاً 19 لانه یاکریم شناسایی شد.میزان موفقیت زاد آوری 48/46% محاسبه شد. بین تلفات در مراحل مختلف زاد آوری اختلاف معنی دار مشاهده شد (05/0andgt;P-value). موفقیت در مراحل تفریخ، Nestlingو Post-Nestlingبه ترتیب 52/60%، 10/42% و 84/36% محاسبه شد. بنابر نتایج آزمون من ویتنی موفقیت در لانه های لمس شده و لمس نشده اختلاف معنی داری را در مرحله Post-Nestlingنشان می دهد(05/0andgt;P-value). عامل مهم کاهش موفقیت زادآوری یاکریم در منطقه، در درجه اول طعمه خواری و در درجه دوم آشفتگی های جوی (بارندگی و توفان) است که سبب تلف شدن تخم ها می شود و این پدیده در ابتدای فصل تخم گذاری نمود پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Reproduction of the Collared Dove, Streptopelia decaocto in Haft-Tappeh and Miyan-Ab Agriculture Complex in Khouzestan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • رضا کریم پور 1
  • بهروز بهروزی راد 1
  • سید مهدی امینی نسب 2
  • سید مسعود حسینی موسوی 1
چکیده [English]

The collared dove,Streptopelia decaocto belongs to family Columbidae, and is one of the most common species in Khouzestan Province. This study was carried out from April 8th 2011 to Jun 24th 2011. Reproductive behavior of Collared Dove, Streptopelia decaocto started at April 27th with observation of egg laying behavior and finished at Jun 24th with flight of last fledging. During the study period 19 nests of Collared Dove (Streptopelia decaocto) were surveyed. Breeding success was 46.48% was calculated. Breeding rate in the hatching,Nestling and Post-Nestling stages were calculated 60.52%, 42.10% and 36.84% respectively. There was significant difference between mortality in various stages (Pandlt;0.05). According to the Mann Whitney U test results, there was significant difference between the success in touched and untouched nests (Pandlt;0.05). Two Most important factors that decrease the success rate were predatory and climatic turmoil respectively that cause to eggs destroying and this occurrence happened in the start of reproductive season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collared Dove
  • Streptopelia decaocto
  • Reproduction
  • Haft-Tappeh
  • Miyan Ab
  • Khouzestan