بررسی فراوانی و تراکم جمعیت لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در ارتفاعات میدان میشان استان همدان

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه محیط زیست‌، همدان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه محیط زیست ، همدان، ایران

چکیده

بسیاری از مطالعات زیستی جمعیت هامستلزم برآورد تراکم یا اندازه جمعیت است وجهت حفاظت و مدیریت صحیح گونه ها بویژه گونه هایبومی که دارای ارزش هایبسیار زیادی هستند نیازمند اطلاعات دقیق و صحیحی از فراوانی جمعیت ها والگوی پراکنش گونه هامی باشیم.هدف از این پژوهش که بر روی گونه لاسرتای کوهستانی در ارتفاعات الوند استان همدان از فروردین تا مهر سال 1389 صورت پذیرفت، تعین تراکم و الگوی پراکنش این گونه می باشد. گونه لاسرتای کوهستانی جزء رده خزندگان، زیرراسته سوسماران وخانواده لاسرتاها می باشدوتنها در محدوده کوچکی از رشته کوه های زاگرس در استان های کرمانشاه و همدان گزارش شده است و یک گونه بومی ایران محسوب می شود.در این تحقیق منطقه مورد مطالعه با وسعت 60.5 هکتار به دو منطقه AوBتقسیم گشت و میزان تراکم این گونه به روشنمونه برداری باترانسکت خطی و استفاده از برآورد کننده یهایندر منطقهA 16.9 و در منطقهB 20.1 فرد در هکتار و فراوانی جمعیتاین گونه به ترتیب 725 و321 فرد محاسبه گردید. میزان تراکم این گونه بین مناطق مورد مطالعه دارای اختلاف معنی داربود ومهمترین عوامل مؤثر بر آن تراکم بوته ها، تراکم حفرات و شکاف سنگ ها، تراکم طعمه هایمورد نیاز، ارتفاع، شیب، حضور عشایـــر و چرای دام تعیین گردید، همچنین الگوی پراکنش این گونه به روش T- مربع تصادفی بدست آمد که با الگوی پراکنش حفرات و طعمه ها یکسان بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Abundance and Population Density of Mountain Racerunner (Eremias montanus) at Meydan Mishan of Hamadan Provine of Iran

نویسندگان [English]

  • عماد رهبر 1
  • نصرالله رستگارپویانی 2
  • محمود کرمی 3
  • علیرضا محمدی 4
چکیده [English]

Many biological studies require the estimation of population density or population size are also needed to determine the size of specimens of species distribution pattern is used. So the purpose of this study that on the mountain racerunner at Alvand heights such as accepted, determine the density and distribution pattern .this species is Thus only within a small Zagros Mountains in the provinces of Kermanshah and Hamadan has been reported, and a species is considered native to Iran. In this study, that from April to October 2010 while starting activity species after hibernation done, the study area to two A and B share .was the exact density of these methods line transect using the Hine estimate respectively 16.9 and 20.1 individuals per hectare and the estimated population of this species respectively 725 and 321 individuals was calculated. the most important factors in the difference density such Among areas of plant density, the pores and gaps, bait needed, slope and elevation was determined, the pattern of distribution of this species using chi-squared random obtained, using plot and test index of dispersion, chi-squared goodness of fitness and G-test of Williams distribution pattern cavities and prey was Random and distribution pattern plants was pile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Population density
  • Eremias montanus
  • Midan Mishan
  • Hamadan Provine