بررسی میزان غذادهی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیای سرم خون بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز ، گروه شیلات، بندر گز، ایران

چکیده

به طور کلی اتفاق نظر محققین بر این است که فاکتورهای خونی و سرمی ماهیان در گونه های مختلف با هم تفاوت داشته و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم زیادی با شرایط محیطی، تغذیه ای، سن و ... دارد. این تحقیق به مدت 6 هفته در دو گروهA و Bدر 8 تیمار و 3 تکرار و با تعداد 600 عدد بچه ماهی کپور با وزن و طول متوسط5/1گرم و 97/2 سانتیمتر در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیجوال( بندرترکمن استان گلستان) انجام گرفت. در گروهA ، 4 تیمار شامل تیمار 1: سه بار غذادهی درروز، تیمار 2: چهار بار غذادهی در روز ، تیمار 3: پنج بار غذادهی در روز ، تیمار 4: شش بار غذادهی در روز که بچه ماهیان این گروه براساس 5 درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار، در روز غذادهی گردیدند.در گروه Bنیز 4 تیمار شامل تیمار 1: 5/2 درصد وزن توده زنده، تیمار2: 5 درصد وزن توده زنده، تیمار 3: 5/7 درصد وزن توده زنده، تیمار 4: 10 درصد وزن توده زنده بودند که 4 بار در روز غذادهی شدند. بچه ماهیان هر دو گروه در طول دوره پرورش با غذای SFKتغذیه گردیدند.نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار گلوکز، کلسیم، کلسترول، تری گلیسیرید و منیزیم موجود در خون بچه ماهیان کپور مورد بررسی در گروه Aبه ترتیب برابر 11/11andplusmn;17/75، 59/0andplusmn;09/9، 77/20andplusmn;33/101، 41/42andplusmn;92/269 و 41/0andplusmn;84/2 میلی گرم در دسی لیتر(mg/dl)ودر گروهBبه ترتیب برابر 12/11andplusmn;33/81، 72/0andplusmn;73/8، 01/27andplusmn;58/90، 25/41andplusmn;33/221 و 55/0andplusmn;32/3 میلی گرم در دسی لیتر(mg/dl)می باشد، ضمن آن کهنتایج بررسی فاکتورهای سرم خون بچه ماهیان کپور نشان داد که دفعات و درصد غذادهی تأثیری در تغییرات میزان گلوکز، کلسیم، کلسترول، تری گلیسیرید و منیزیمسرم خون آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Feeding Frequency on Some Blood Serum Factors in the Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • مجید محمدنژاد شموشکی
  • خدیجه ابراهیمی
  • رشید فرشادی
چکیده [English]

Researchers generally believe that the factors and blood serum of different fish species have different direct and indirect relationship with the many environmental conditions, nutrition, age and etc. This study was done for six weeks in groups A and B with eight treatments and three replicates with 600 specimens of Cyprinus carpiowith an average weight of 1.5 g at the Syjaval Bony Fish Reproduction Center (Bandar Turkman, Golestan Province). In group A, 4 treatments, including treatment 1: three times feeding per day, treatment 2: four-time feeding per day, treatment 3: five times feeding per day, treatment 4: Six times feeding per day .The fish in this category based on 5 percent weight repeat the entire body of a baby fish, were feeding in the day. In group B, the four treatments, including treatment 1:2.5 weight percent biomass, Treatment 2:5 percent weight biomass, treatment 3:7.5 percent weight biomass, treatment 4:10 percent weight biomass were four times days were feeding. After dehydration and cleaning tanks, fingerlings fishing proliferation center of the pool hall and amplified and transferred two weeks were consistent with the new conditions after the adjustment period the number of 600 numbers carp fish average weight and length Order 5/1 g and 97/2 cm in size fiberglass tanks 24m2 1/0 (25 number fish per tank) in completely randomized design and distribution for 6 weeks were reared in identical conditions. Children in both groups of fish breeding period were fed with food SFK. The results showed that the mean and SD of glucose, calcium, cholesterol, triglycerides and blood magnesium in Cyprinus carpioat group A, are respectively 75.17 andplusmn; 11.11, 9.09 andplusmn; 0.59, 101.33 andplusmn; 20.77, 269.92 andplusmn; 42.41 and 2.84 andplusmn; 0.41 mg/dl and group B respectively 81.33 andplusmn; 11.12, 8.73 andplusmn; 0.72, 90.58 andplusmn; 27.01, 221.33 andplusmn; 41.25 and 3.23 andplusmn; 0.55 mg/dl. Also factors in the results of blood serum Cyprinus carpioshowed that the feeding frequency has no effect on the level of glucose, calcium, cholesterol, triglycerides and blood serum magnesium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feedingfrequency
  • blood serumfactors
  • Cyprinus carpio